xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ชี้ประกาศผู้ถือหุ้น "EARTH" โหวตรับ 11 กรรมการชุดเก่ากลับมาเป็นโมฆะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. ชี้กรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิเศษ และมีมติอนุมัติให้กรรมการ "EARTH" ชุดเดิมจำนวน 11 กลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัท โดยบุคคลที่ถูกสำนักงานกล่าวโทษและต้องพ้นจากตำแหน่งข้างต้น ย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัทแต่อย่างใด

ตามที่ปรากฏว่า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ได้เผยแพร่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิเศษ และมีมติอนุมัติให้กรรมการชุดเดิมจำนวน 11 กลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัทนั้น

โดยก่อนหน้านี้นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ได้เปิดเผยถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ว่า ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 92.0387% อนุมัติให้ผู้บริหารชุดเดิมจำนวน 11  คนกลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานใหม่ ตามที่นายสิทธิชัย เจิดอำไพ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นกว่า 1,300 รายเป็นผู้เสนอเป็นวาระพิเศษ ดังปรากฏรายนามต่อไปนี้

1.นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
2.นายขจรพงศ์ คำดี
3.นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์
4.นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์
5.นายพิพรรธ พิหเคนทร์
6.นายพิบูล พิหเคนทร์
7.นางสาวกาญจนา จักรวิจิตโสภณ
8.นายสมเกียรติ ศุขเทวา
9.นายสุริยาภรณ์ บุญชัย
10.นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์
11.นายธงชัย วัฒนาโสภณวงศ์

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 99.9438% ยังอนุมัติให้รับรองรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหินจากผู้ประเมินอิสระของหมือง EHM และ JAB ในอินโดนีเซีย และรับรองการให้สัตยาบันการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน ด้วยมูลค่ารวม 732 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชี้แจงให้ทราบว่า บุคคลทั้ง 11 ราย เป็นบุคคลที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษและโดยผลของกฎหมายบุคคลที่ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว การใดที่บุคคลที่ถูกสำนักงานกล่าวโทษและต้องพ้นจากตำแหน่งข้างต้นกระทำไปย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปดูข้อมูลการกล่าวโทษของบุคคลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Enforce


กำลังโหลดความคิดเห็น...