xs
xsm
sm
md
lg

กรมสรรพากร-4 หน่วยงานร่วมลงนามหนุน SMEs ทำบัญชีเดียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมสรรพากร-4 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหนุนผู้ประกอบการ SMEs เดินเข้าสู่ระบบการจัดทำบัญชีเดียว "อธิบดีกรมสรรพากร" ย้ำ เตรียมเปิดให้ SMEs 4 หมื่นรายที่เคยลงทะเบียนฯ แล้วแต่ยังไม่ทำบัญชีเดียวตามที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถทะเบียนใหม่ได้ภายใน 30 มิ.ย. 62 ปราศจากเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ด้าน "สภาวิชาชีพบัญชีฯ" พัฒนา “Application SME สบายใจ” เพื่อให้ SMEs ได้ใช้ภายในเดือน เม.ย. นี้

กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการระหว่าง 5 หน่วยงาน สำหรับข้อตกลงนี้จะเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะดำเนินการร่วมกันตามเจตนารมณ์
 
โดยกรมสรรพากรได้เสนอมาตรการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกเจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระภาษีครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายได้ทางภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบของกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ทุกประเภทภาษีเป็นระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้กล่าวถึงการจัดทำบัญชีเป็นบัญชีเล่มเดียวจะช่วยให้รากฐานทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง (เอสเอ็มอี) มีความมั่นคง โปร่งใส และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อปี 59 มี SMEs ที่ลงทะเบียนในโครงการจัดทำบัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพากรและได้รับการนิรโทษกรรมทางภาษีจากกรมสรรพากรแล้วจะมีทั้งสิ้น 400,000 ราย โดยกรมสรรพากรได้นิรโทรกรรมทางภาษีให้ แต่ในปัจุบ้นกรมสรรพากรก็ยังตรวจพบว่ามี SMEs ในกลุ่มที่เคยลงทะเบียนฯ นี้อีกราว 30,000-40,000 ราย ไม่ได้จัดทำบัญชีเล่มเดียวตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น กรมสรรพากรจึงเตรียมที่จะเปิดให้
SMEs ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย 62 โดยหากผู้ที่เคยทำบัญชีอย่างไม่ถูกต้องมาลงทะเบียนใหม่เพื่อบัญชีเดียวแล้ว กรมสรรพากรจะยกเว้นค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้ และถ้าผู้ประกอบการเป็นคนดีก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบของกรมสรรพากร

อีกทั้งกรมสรรพากรพร้อมสนับสนุเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย ส่วนคนที่ไม่ดีนั้นกรมสรรพากรจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่อไป

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการลงนามครั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนและวางแนวทางการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการจัดอบรมด้านการทำบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ธุรกิจผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี, การรวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ได้แก่ โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมหน้าร้าน และโปรแกรมบัญชี Online ภายใต้โครงการ Total Solutions for SMEs เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ กรมฯ ยังให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำคู่มือแนวทางการยื่นแบบสำหรับปรับปรุงข้อมูลทางภาษีอากรที่มีผลกระทบกับงบการเงินให้สอดรับกับพ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ... ของกรมสรรพากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา รวมทั้ง ยังจะเปิดช่องทางพิเศษเร่งด่วนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับฯ และประสงค์ที่จะส่งงบการเงินฉบับใหม่ทดแทนงบการเงินฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด

ส่วนนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะช่วยผลักดันและร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง แม้การกระทำต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายได้ยากลำบากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น ผู้ประกอบการ วิธีปฏิบัติ แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้ผ่อนผันแนวทางปฏิบัติให้ปรับบัญชีให้ถูกต้อง ผู้ประกอบการ SMEs ก็ควรส่งมอบข้อมูลพื้นฐานที่เกิดขึ้นตามจริงแก่นักบัญชี เช่น การซื้อ ขาย จ่าย รับ เพื่อนักบัญชีจะได้นำข้อมูลบันทึกรายการตามจริงได้ นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังตระหนักถึงความยุ่งยากในการดำเนินกิจการที่ต้องใช้เวลาและความ
พยายามอย่างมาก ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงพัฒนาระบบ “Application SME สบายใจ” เพื่อให้ SMEs ได้ใช้ภายในเดือน เม.ย.62 ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการทำงานของนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...