xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. เผยแนวคิดเพิ่มกลไกติดตามการจัดการกองทุนรวม เพื่อดูแลประโยชน์ของผู้ลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน รองรับการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) โดยจะต้องจัดการกองทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และมีกลไกในการติดตามดูแลการจัดการกองทุน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการกองทุนรวมของไทย

ก.ล.ต. เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุน (hearing) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บลจ. จะบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกลไกในการติดตามดูแลการจัดการกองทุน ด้วยการกำหนดให้ บลจ. ต้องจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ทำหน้าที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของ บลจ.

2.มีผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบ และกำกับดูแล

3.มีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และ

4.สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

ผู้ทำหน้าที่ต้องติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วย รวมทั้งการกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม หรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยเสียประโยชน์อันพึงได้รับ นอกจากนี้ ต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วย รวมทั้งต้องรายงานผลการติดตามดูแลแก่คณะกรรรมการ บลจ. ผู้ถือหน่วย และสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดรับกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการกองทุนรวมของไทย และผู้ลงทุนให้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6072 หรือ 0-2263-6203 หรือทาง e-mail : sumitra@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...