xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code เริ่ม ก.พ.2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพื่อให้ บจ. ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ QR Code และ URL เริ่มกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูล บจ. ได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของ บจ. และลดการใช้ทรัพยากร เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” ล่าสุด จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มช่องทางให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาระบบกลางให้บริการบริษัทจดทะเบียนนำส่งข้อมูลผ่าน QR Code และ URL ให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยระบบจะพร้อมให้บริการกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่บริษัทจดทะเบียนเตรียมการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

“ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้กว่าปีละ 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายภากร กล่าว

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีนโยบายหลักในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวก สอดรับตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยในส่วนของบริษัทมหาชนจำกัด กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางการนำส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประกอบธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด และจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเป็นที่ทราบกันดีว่า จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนประมาณ 4.5-5 ล้านราย ดังนั้น การดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นภาระสำหรับบริษัทจดทะเบียนและเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจโดยรวม การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทจดทะเบียน และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...