xs
xsm
sm
md
lg

กรมสรรพากรปัดมุ่งเก็บภาษีค้าออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมสรรพากรแจงกฎหมาย e-Payment ไม่ขัดแย้งนโยบายสังคมไร้เงินสด ปัดมุ่งเก็บภาษีค้าออนไลน์

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.....(เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เสียภาษี โดยเป็นการแก้ไขกฎหมายให้รองรับการทำธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การให้ผู้จ่ายเงินได้สามารถเลือกวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านตัวกลาง (เช่น ธนาคาร) โดยผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรในภายหลังอีก พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี โดยไม่ได้มุ่งเน้นจัดเก็บภาษีจากผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ หรือธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 3 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560-กันยายน 2561 ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ และทางหนังสือกว่า 400 ราย โดยระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กรมสรรพากรได้ประชุมหารือร่วมกับ สภาหอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างให้สอดคล้องกับผู้ใช้กฎหมายอย่างแท้จริง และไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายอย่างรอบคอบ โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล การรักษาความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้ว ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ และการจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยรายได้ให้รัฐนำไปใช้จัดบริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน การรายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตามร่าง พ.ร.บ.นี้ จึงเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

นายปิ่นสาย กล่าวว่า การกำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งข้อมูลแก่กรมสรรพากรไม่ได้ขัดแย้งกับนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล เนื่องจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และหากผู้ประกอบการมีประวัติทางการเงินที่ถูกต้อง และโปร่งใส ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และการขอสินเชื่อต่างๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขึ้นไปอีก

ทั้งนี้ กรมสรรพากรทราบว่า การรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนั้น ไม่ได้หมายความว่า เงินจำนวนทั้งหมดต้องนำไปเสียภาษี เนื่องจากหลายกรณีไม่ได้เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี เช่น การคืนเงินกู้ยืม การรับเงินที่ฝากไปทำบุญแทน เป็นต้น โดยกรมสรรพากรจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผลร่วมกันกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดกลุ่มผู้เสียภาษีในการดูแลและให้บริการที่เหมาะสมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...