xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ชี้ บจ.ไทยครองแชมป์ CG ตามมาตรฐานอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ASEAN Capital Markets Forum จัดงานมอบรางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Minority Shareholders Watch Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการของประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ที่มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเป็นผู้นําที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.73 คะแนน รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.41 และ 78.45 ตามลําดับ

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ ASEAN CG Scorecard มีพัฒนาการด้านหลักเกณฑ์ที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม CG สากล นอกจากนี้ ยังมีการปรับแนวทางในการพิจารณาให้คะแนน การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักรายหมวด และรายข้อ ซึ่งล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการประเมิน ทำให้บริษัทจดทะเบียนไทยยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนได้

นอกจากการประกาศผลคะแนนการประเมินแล้ว ในงานดังกล่าวยังมีการมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนที่ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด ซึ่งรายชื่อทั้งหมดได้สอบผ่าน Validation Process โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ได้แก่ KPMG ซึ่งถือเป็นกระบวนการใหม่ที่ ASEAN CG Scorecard นำมาใช้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในผลประเมินแก่นักลงทุน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์คณะกรรมการเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติจริง ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่ติด 50 บริษัทแรกจากประเทศมาเลเซีย 14 บริษัท, สิงคโปร์ 12 บริษัท, ไทย 11 บริษัท, ฟิลิปปินส์ 9 บริษัท และอินโดนีเซีย 4 บริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนน CG สูงสุด 5 อันดับแรกของอาเซียน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ด้านนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ก.ล.ต.ในภูมิภาคอาเซียนริเริ่มและสนับสนุนให้มีโครงการ ASEAN CG Scorecard ด้วยเชื่อว่า การประเมินนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทําให้เป็นกลุ่มประเภทสินทรัพย์ที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งผลการสำรวจในปี 2017 ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม และการให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากที่บริษัทไทยได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่ง หากพิจารณาบริษัทจดทะเบียนของอาเซียน ที่มีคะแนนสูงสุด 70 อันดับแรก ไทยยังคงจำนวนสูงสุดที่ 19 บริษัท นำมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่มีบริษัทจำนวน 18 และ 16 บริษัทตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจทำให้เห็นประเด็นที่บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปรับปรุงและปฏิบัติให้ดีขึ้นได้ ซึ่ง ก.ล.ต.จะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนให้ยังคงรักษาความเป็นผู้นํา CG ในภูมิภาคอาเซียน และมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์ ASEAN ที่น่าลงทุนต่อไป

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทุกรางวัลที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ซึ่งสถาบัน IOD ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดี อย่างไรก็ตาม จําเป็นที่บริษัทจดทะเบียนไทยต้องมีการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ ASEAN ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหาร การกำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ เช่น เพศ, อายุ, ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ และนำไปปฏิบัติ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย พร้อมติดตาม และรายงานผล รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง และ IT ซึ่งสถาบัน IOD จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับ ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการที่ริเริ่ม โดย ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต.ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนหกประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม ทั้งนี้ สถาบันกรรมการบริษัทไทยได้รับการพิจารณาจาก ก.ล.ต. ไทยให้เป็น CG Expert และองค์กรผู้ทำการประเมินในนามของประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...