xs
xsm
sm
md
lg

“อาทิตย์ นันทวิทยา” คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 2560

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วารสารการเงินธนาคารประกาศรางวัล “นักการเงินแห่งปี 2560 Financier of the Year 2017” ให้กับนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการผลักดันให้องค์กรที่มีอายุกว่า 110 ปี มีการปรับตัวครั้งใหญ่พร้อมรับมือกับความท้าทายสำคัญใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งจากเทคโนโลยีทางการเงิน สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired Bank และสามารถเติบโตเป็นผู้นำได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทันสมัย เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการตัดสินนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างเข้มข้นมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า นายอาทิตย์ นันทวิทยา เป็นผู้บริหารธนาคารที่มีเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทันสมัย มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเดินไปข้างหน้า ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าทันสมัย จากการตัดสินใจผลักดันให้องค์กรอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีอายุกว่า 110 ปี มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจุดทั่วโลก ซึ่งความท้ายทายที่เกิดขึ้นนี้ยากแก่การคาดเดาว่าจะเกิดอะไรในอนาคต และอุตสาหกรรมการเงินก็กำลังเผชิญกับความท้าทายนี้ ทั้งการเกิดขึ้นใหม่ของเทคโนโลยีทางการเงิน Fin Tech สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งให้เกิดสังคมไร้เงินสด แม้กระทั่งพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคที่ตอบรับกระแสดิจิทัลอย่างมาก และรวดเร็ว จึงได้มีการปรับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด The Most Admired Bank เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างสมดุล และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ่ม

นายอาทิตย์ ได้ทุ่มเทศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ให้กับงานในทุกจุด โดยเฉพาะในกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร ภายใต้โครงการ SCB Transformation ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานของทั้งองค์กร ทั้งที่เกี่ยวกับบุคลากร กระบวนการทำงาน ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมพนักงานให้สามารถปรับตัวไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี ท่ามกลางการทำงานอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนเริ่มจากความสุขของพนักงาน รวมทั้งมีการลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เน้นการวางรากฐานทางเทคโนโลยีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธนาคารให้สามารถตอบรับกระแสเทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใส่ Smart Function หรือ Capability ต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) บล็อกเชน ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สูงสุดเท่าที่ธนาคารเคยดำเนินการมา

นายอาทิตย์ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร และทำคุณประโยชน์ส่วนรวม ที่มุ่งสร้างการเจริญเติบโตของธนาคารในระยะยาวมากกว่าการสร้างผลกำไรเฉพาะหน้า โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านเพื่อให้องค์กรสามารถเดินตามยุทธศาสตร์ในการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด และเติบโตเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ และวินัยทางการเงินกับคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่มคนวัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งจากข้อมูลของเครดิตบูโร พบว่า กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มการเป็นหนี้มากที่สุด รวมไปถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เพราะการดำเนินธุรกิจธนาคารต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ โปร่งใส ตลอดจนให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

อนึ่ง วารสารการเงินธนาคารได้มอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี Financier of the Year ตั้งแต่ปี 2525 เดิมชื่อรางวัล นายธนาคารแห่งปี เพื่อยกย่องผู้บริหารของธนาคารที่มีผลงานโดดเด่น ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้า สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลมาเป็น นักการเงินแห่งปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทประกันชีวิตประกันภัย รวมไปถึงสถาบันการเงินประเภทอื่นที่มีผลโดดเด่นได้มีโอกาสเป็น นักการเงินแห่งปี เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมา รางวัล นักการเงินแห่งปี ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
กำลังโหลดความคิดเห็น...