xs
sm
md
lg

ธ.ก.ส.น้อมนำพระราชดำริปรับใช้องค์กร-สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

เผยแพร่:

ธ.ก.ส.น้อมนำแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ทั้งดำรงชีวิต พัฒนาองค์กร และการดูแลลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส .) กล่าวถึงความผูกพันในฐานะคนไทยที่เกิดทันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้เห็นภาพการทรงงานพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อความสุขของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเมื่อถึงช่วงวัยที่สำเร็จการศึกษาถือเป็นเรื่องราวที่ประทับใจและระลึกถึงจนถึงทุกวันนี้ โดยปี 2525 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสมอบแก่บัณฑิตผู้รับปริญญาปีนั้นว่า “ให้นำความรู้ที่ศึกษามาจนสำเร็จนำไปพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็งก่อนทั้งอาชีพ ครอบครัว และชุมชน และที่สำคัญขอให้รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล อย่านำเหตุผลของตนเองมาถกเถียงทำให้เกิดความขัดแย้ง”

นายอภิรมย์ กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงช่วงทำงานที่ ธ.ก.ส.ผ่านช่วงที่มีประสบการณ์สำคัญปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการสาขา ขณะนั้นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและธนาคารประสบปัญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนธนาคารอื่น หลังจากนั้นผู้บริหารก็ได้ปรับแนวทางพัฒนาธนาคาร โดยเน้นการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำรินำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ธนาคารอย่างยั่งยืน เห็นได้จากธนาคารเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยปัจจุบันธนาคารเน้นการดูแลลูกค้าและระดมเงินฝากจากเกษตรกร ปัจจุบันธนาคารมีเงินฝากในระบบทั้งหมด 1.3 ล้านล้านบาท จำนวนดังกล่าว 1 ล้านล้านบาทระดมจากเงินฝากเกษตรกร

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์น้อมนำศาสตร์พระราชาการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ธนาคารยึดถือเรื่อยมา เพื่อเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ทั้งพนักงาน ธนาคาร และลูกค้า โดยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารต่อยอดจากต้นแบบแนวทางที่พระองค์ท่านพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอดีตมี 6 แห่ง นำมาพัฒนา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารก่อนขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละชุมชนที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ชุมชน รับไปปฏิบัติจนสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ในฐานะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.ทุกคนจะยึดถือน้อมนำศาสตร์พระราชาดังกล่าวไปพัฒนาสู่ความยั่งยืนภารกิจของธนาคารตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...