xs
sm
md
lg

พนง.แบงก์แนะลงทุนมั่ว / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:


     พนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัดธนาคารกสิกรไทยจำนวน 5 คน ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งลงโทษ ฐานบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพราะแม้โทษจะไม่รุนแรง แต่ความผิดที่ก่อขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไป
     ผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่กระทำความผิดทั้ง 5 ราย ถูกก.ล.ต.พักการให้ความเห็นชอบ การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตั้งแต่ 40 วัน จนโทษสูงสุดพักการให้ความเห็นชอบเป็นเวลา 4 เดือน

     พนักงานที่ถูกลงโทษ 2 ใน 5 ราย กระทำความผิดโดยลงชื่อในฐานะผู้ให้คำแนะนำกับลูกค้า ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อและให้คำแนะนำ ความจริงคือลูกค้าได้รับคำแนะนำจากพนักงานอื่น ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้แนะนำการลงทุน และทำให้ผู้จัดการสาขาธุรกิจทุนของธนาคาร ต้องมีความผิดไปด้วย ฐานละเลยการควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานในสาขา
     ส่วนพนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์อีก 3 รายที่เหลือ ความผิดที่ก่อขึ้น แม้ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรง ไม่ได้สร้างความเสียหายมากมาย แต่ถ้าไม่ป้องกันแก้ไข ในอนาคตอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งใด

     พนักงานรายหนึ่งได้แนะนำให้ลูกค้าซื้อกองทุนรวม ทริกเกอร์ ฟันด์ แต่ไม่ได้อธิบายข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจอย่างครบถ้วน ไม่ได้ให้สรุปข้อสนเทศของกองทุนกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าคิดว่าเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เหมือนที่เคยลงทุน และต่อมาเกิดการขาดทุนจากการลงทุนในทริกเกอร์ฟันด์ หรือกองทุนหุ้นที่กำหนดเป้าหมายผลตอบแทน
     พนักงานอีกราย นำเงินของลูกค้าจากกองทุนรวมที่ครบกำหนดไปซื้ออีกกองทุน โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าและไม่ชี้แจงรายละเอียดของกองทุน นอกจากนั้นยังไม่ได้ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ก่อนนำเสนอกองทุน ซึ่งมีผลให้ลูกค้าลงทุนไม่เหมาะสม
     สำหรับรายสุดท้าย พนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุน ไม่ได้ติดต่อและถามความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้ แต่สอบถามผ่านพนักงานที่ไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน ทำให้วิเคราะห์ลูกค้าไม่ครบถ้วน และแนะนำการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

    พนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่ถูกสั่งลงโทษทั้ง 5 รายนี้ ก.ล.ต.ไม่ได้เป็นผู้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนโดยตรง ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลจนพบการกระทำความผิด แต่ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นต้นสังกัด ได้รายงานข้อร้องเรียนของลูกค้าและข้อมูลการกระทำความผิดมาให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
    เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะองค์กรภาคเอกชนต้นสังกัดของพนักงาน มีสำนึกในการช่วยสอดส่องดูแลพนักงาน ไม่ให้ละเมิดต่อมาตรฐานในวิชาชีพ มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม โดยไม่ปกป้องพนักงานที่กระทำผิด

    การลงโทษพนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุน ธนาคารกสิกรไทยทั้ง 5 ราย ในแต่ละความผิด เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกฎเกณฑ์การกำกับ ดูแลการให้คำแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่เข้มงวด โดยเน้นหนักการให้ข้อมูลการลงทุนที่ครบถ้วน คำนึงถึงความเสี่ยง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
    การให้คำแนะนำการลงทุนที่ไม่รอบคอบ มุ่งแต่การขายกองทุน เคยก่อวิกฤตใหญ่ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวมมาแล้วในปี 2540 โดยพนักงานธนาคาร ชักชวนให้ลูกค้าเงินฝาก ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น โดยไม่อธิบายถึงรายละเอียดกองทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน

    เมื่อเกิดวิกฤตในตลาดหุ้น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นทรุดตัวลง จากหน่วยละ 10 บาท เหลือเพียง 2-3 บาท ลูกค้าเงินฝากที่ถูกหว่านล้อมให้ซื้อกองทุนหุ้น จึงเสียหายอย่างหนัก จนลุกฮือขึ้นมาประท้วงเรียกร้องขอชดเชยความเสียหายกันยกใหญ่

    ไม่น่าเชื่อว่า ความผิดที่นำไปสู่วิกฤตธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวมในอดีต จะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีก ไม่น่าเชื่อว่า พนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการอบรม ผ่านการสอบใบอนุญาตการเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุน จะให้คำแนะนำมั่วไป แนะให้ลูกค้าซื้อกองทุนหุ้น ทั้งที่ลูกค้าต้องการลงทุนกองทุนตราสารหนี้
    และไม่น่าเชื่อว่า จะมีพนักงานผู้ให้คำแนะนำการลงทุน จะถือวิสาสะ นำเงินลงทุนจากกองทุนที่ครบกำหนดอายุของลูกค้า โยกไปลงทุนอีกกองทุนหนึ่ง โดยไม่แจ้งให้ลูกค้ารู้ล่วงหน้า

    ไม่มีคำอุทธรณ์ใดในบทลงโทษของก.ล.ต. เพราะการให้คำแนะนำการลงทุนในด้านหลักทรัพย์ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน จำเป็นต้องรักษามาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
    เพราะคำแนะนำที่ผิดๆ แนะนำการลงทุนมั่วๆ ทำให้เกิดการ “หลงประเด็น” ในสาระสำคัญของรูปแบบการลงทุน หรือหลงผิดคิดว่า ไม่มีความเสียงจากการลงทุน ทำให้นักลงทุนเสียหายถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวมานักต่อนักแล้ว
    และไม่เคยมีใครออกมารับผิดชอบในความเสียหายที่นักลงทุนได้รับจากการให้คำแนะนำการลงทุนมั่วๆ ด้วย
3 จากทั้งหมด 3 รูป
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...