xs
xsm
sm
md
lg

อ้างวิกฤตเศรษฐกิจ RICH ไม่จ่ายหนี้กว่า 800 ล้าน แต่จะดำเนินธุรกิจต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผู้สื่อข่าวรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วันที่ 13 ม.ค.2560 นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น RICH ได้ทำหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลท. และเลขาธิการ ก.ล.ต. เรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2560 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระหนี้จากเจ้าหนี้ธนาคารแห่งหนึ่ง และได้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินค้างชำระต้นเงิน จำนวน 537,746,354.94 บาท และมีดอกเบี้ยคงค้าง ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นเงินจำนวนอีก 268,116,403.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 805,862,758.51 บาท โดยกำหนดให้บริษัทต้องชำระหนี้ดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ (ครบกำหนดวันที่ 26 ม.ค.2560)

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2560 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการเจรจา และดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และภาระหนี้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ทำการเจรจา และทำความตกลงกับกลุ่มธนาคาร ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงการเจรจาต่อรอง การเข้าทำสัญญาต่างๆ หรือการดำเนินการตามกระบวนการทาง กฎหมายต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

2.มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ฟินิกซ์แอดไวซอรี่เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายในการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของบริษัทโดยรวม

และ 3.บริษัทคาดว่า จะแจ้งความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ต่อ ตลท.ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ผลกระทบจากปัญหาที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวจะถือเป็นเหตุให้กระทบต่อหุ้นกู้คงค้างทั้งจำนวนของบริษัทผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่ได้กำหนดไว้ในเรื่อง การผิดนัดชำระหนี้เงิน (ข้อ 10.1.3)

ทั้งนี้ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH รายงานรายละเอียดภาระหนี้ที่ได้ผิดนัดชำระหนี้มูลหนี้รวมดอกเบี้ย 805.86 ล้านบาท ดังนี้

1.เจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารแห่งหนึ่งตามที่กล่าวข้างต้น มีมูลหนี้รวมดอกเบี้ย 805.86 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาชำระหนี้ 96 งวด (8 ปี) นับจากวันที่ในสัญญาปรับโครงสร้างฉบับใหม่ โดยต้องจ่ายหนี้ทุกเดือน โดยผ่อนงวดแรก 30 เม.ย.2559 แต่เริ่มผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 13 ต.ค.2559 โดยมีอัตราดอกเบี้ยปรับ 21% สาเหตุผิดนักชำระ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจโลก

2.เจ้าหนี้ที่เป็นตั๋ว B/E มูลค่า 20 ล้านบาท ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยปรับอยู่ที่ 15% สาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายได้ทันวันครบกำหนดที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนไม่สำเร็จ จึงทำให้ไม่มีเงินเพียงพอชำระหนี้ได้

3.เจ้าหนี้ที่เกิดจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 3 ครั้งที่เสนอขายผู้ถือหุ้นรายย่อย จะทยอยครบกำหนดไถ่ถอนภายในปีนี้ ซึ่งหุ้นกู้ออกครั้งแรกวงเงิน 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 30 ม.ค.นี้ จะมีอัตราดอกเบี้ยปรับ 8.5% จากเดิมจ่ายดอกเบี้ยปกติ 6.5%

หุ้นกู้ออกครั้งที่ 2 วงเงิน 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 6 ก.ค.2560 แต่บริษัทเริ่มผิดนัดชำระหนี้แล้วเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีอัตราดอกเบี้ยปรับ 8.5% จากเดิมจ่ายดอกเบี้ยปกติ 6.5%

และหุ้นกู้ครั้งที่ 3 วงเงิน 230 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 27 ต.ค.2560 แต่บริษัทผิดนัดชำระตั้งแต่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมาเช่นกัน ซึ่งจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยปรับ 8.2% จากเดิมจ่ายอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 6.20%

เมื่อรวมยอดหนี้ที่ผิดนัดชำระทั้งส่วนของเจ้าหนี้ธนาคาร ตั๋ว B/E และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระตามที่กล่าวข้างต้น RICH มีมูลหนี้เป็นจำนวนเงินรวม 2,055.86 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 54.15% ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้น ก.ย.2559

นอกจากนี้ RICH รายงานว่า บริษัทยังมีหนี้ที่เป็นตั๋ว B/E ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระอีกจำนวน 105 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย 5 ราย โดยจะทยอยครบกำหนดชำระหนี้ 4 ครั้งในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2560

ส่วนผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นจากภาระจ่ายดอกเบี้ยปรับ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัทเจรจากับเจ้าหนี้และแจ้งผลความคืบหน้าภายในวันที่ 26 ม.ค.นี้ต่อไป

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น RICH อยู่ในหมวดเหล็ก เดิมชื่อบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2559 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RICH ได้แก่ 1.นายทวีฉัตร จุฬางกูร 2.นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล และ 3.นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ ส่วนราคาหุ้น RICH ล่าสุด (13 ม.ค.) อยู่ที่ 0.28 บาท ลดลง 0.01 บาท เปลี่ยนแปลง -3.45% มูลค่าการซื้อขาย 7,240.76 บาท

กำลังโหลดความคิดเห็น...