xs
xsm
sm
md
lg

การรักษาคุณภาพข้อมูลเครดิตของตนเอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โดย ชาลอต โทณวณิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ครั้งที่แล้ว ดิฉันได้ติดไว้เรื่องการที่หากท่านผู้อ่านจะตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่อดูว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบถูกต้องหรือไม่ รวมถึงหากพบว่าไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร ซึ่งบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้ตอบคำถามดังกล่าวมาอย่างชัดเจน ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดให้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 10 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 ต่อ 221-3

เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

-กรณีบุคคลธรรมดา
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

-กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

-กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตร
ประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
3.หนังสือมอบอำนาจ

-กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
4.หนังสือมอบอำนาจ

-ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท
-ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการ
ให้สินเชื่อ เนื่องจากเป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

-กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
ของทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัท /www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทการบริการจำนวนรายงานราคา (จ่ายครั้งเดียว)ส่วนลดพิเศษ
ตรวจสอบครั้งเดียว1200 บาท
ตรวจสอบรายครึ่งปี2350 บาท ลด 50 บาท
ตรวจสอบรายไตรมาส4600 บาท จ่าย 3 รายงาน ฟรี 1 รายงาน
ตรวจสอบราย 2 เดือน6800 บาท จ่าย 4 รายงาน ฟรี 2 รายงาน

กรณีที่เจ้าของข้อมูลพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลได้รับทราบข้อมูลของตนเอง และพบว่าไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำขอแก้ไข/โต้แย้งข้อมูลเครดิตกับบริษัทฯ โดย ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
2.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

3.สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไข/โต้แย้ง
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะรับคำขอ และประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเมื่อได้รับทราบผลแล้ว หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนจริง บริษัทหรือสมาชิกผู้นำส่งข้อมูล จะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และในกรณีที่ข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าของข้อมูลกับสมาชิกผู้นำส่งข้อมูล ไม่อาจหาข้อยุติได้ บริษัทจะบันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน

ขอขอบคุณคุณนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ –ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

สนใจสอบถามข้อมูลสามารถส่งมาได้ที่ dcharlotte@krungsri.com หรือ หมายเลขโทรสาร 02-683-1604
กำลังโหลดความคิดเห็น...