xs
xsm
sm
md
lg

"วุฒิชัย"คว้ายอดเยี่ยมวันมวยแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วุฒิชัย มาสุข
วุฒิชัย มาสุข กำปั้นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ ที่เกาหลีใต้ คว้ารางวัลมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการมวยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการมวยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 พร้อมด้วย นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าการ ยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านกีฬามวยไทย นั้น

กกท. จึงได้จัดงานวันประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการมวยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ยกย่อง นักกีฬา บุคลากรในวงการกีฬามวย รวมทั้ง สถานประกอบการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ให้กับกีฬามวย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวยที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อวงการกีฬามวย จึงได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลในวงการกีฬามวย จำนวน 9 ประเภท ประกอบด้วย 1. รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่น, 2. รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น, 3. รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น, 4. รางวัลมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น, 5. รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น, 6. รางวัลปูชนียบุคคลดีเด่น, 7. รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น, 8. รางวัลผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น และ9. รางวัลสถานประกอบการกีฬามวยดีเด่น โดยมี ผู้ได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย) ได้แก่ ส.ท. ปชัญญะ หลงชิน (ซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต), รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่น(หญิง) ได้แก่ นางสาวหยาดรุ้ง เต๊ะหิรัญ (ชมมณี ส.เต๊ะหิรัญ), ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายวิสูตร พรมดอนยาง (ผู้ฝึกสอน ซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต), รางวัลผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายไพฑูรย์ กบกลาง (สนามมวยเวทีราชดำเนิน), รางวัลหัวหน้าค่ายมวยดีเด่น ได้แก่ นายสามารถ ภพธีรธรรม (ค่ายมวยภพธีรธรรม), รางวัลผู้จัดการนักมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายชูเจริญ รวีอร่ามวงศ์, รางวัลผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ (ชุ้น เกียรติเพชร) และรางวัลนายสนามมวยดีเด่น ได้แก่ นายไพร ปัณยาลักษณ (นายสนามมวยเวทีราชดำเนิน)

2. รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายชยพล มูลศรี(วันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิมส์), รางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น(หญิง) ได้แก่ นางสาวศิริพร ทวีสุข (แซมซั่น ต.บัวมาศ), รางวัลผู้ฝึกสอนมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ พันตรี สุภาพ บุญรอด (ผู้ฝึกสอนวันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิมส์), รางวัลผู้ตัดสินมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพินิจ ประหยัดทรัพย์, รางวัลผู้จัดรายการแข่งขันมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ "แชแม้" นายนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ และรางวัลหัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ (ค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่น)

3. รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) ได้แก่ นายฤทัยพันธ์ ทรัพย์มะณี, รางวัลนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น(หญิง) ได้แก่ นางสาวเกศินี ทับไทย, รางวัลผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายจตุรงค์ แสงอุทัย, รางวัลผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม

4. รางวัลมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) ได้แก่ จ่าอากาศโท วุฒิชัย มาสุข, รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น(หญิง) ได้แก่ อาสาสมัครทหารพรานหญิง จุฑามาศ รักสัตย์ , รางวัลผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ จ่าเอกชัยชุมพล ชำนาญมาก, รางวัลผู้ตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายจตุชัย จำปาหอม, รางวัลผู้จัดการนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นาวาอากาศเอก สมยศ จุลเสน และรางวัลหัวหน้าค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน

5. รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลสื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์มวยตู้ , รางวัลสื่อโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ รายการแวดวงกำปั้น, รางวัลสื่อวิทยุดีเด่น ได้แก่ รายการ "ลูกทุ่งมวยไทย" ดำเนินรายการโดย "จำนง สิมขุนทด", รางวัลสื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น ได้แก่ "บลูติ๊ก" นายฐากูร อุทัยวงศ์

6. รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น ได้แก่ ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์

7. รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่นได้แก่ ร.ต.สามารถ กล้าเชิงรบ (สามารถ ศรแดง) และนายประวิทย์ ทองนาค (วิทยา ราชวัฎ)

8. ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ นายประพันธ์ กล้าหาร (วีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ)

9. สถานประกอบการกีฬามวยดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลค่ายมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์, รางวัลค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ ค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่น, รางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น ได้แก่ สถาบันอนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ กรมพลศึกษา, รางวัลสนามมวยดีเด่น ได้แก่ สนามมวยเวทีราชดำเนิน และรางวัลค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬากองทัพอากาศ

* * *คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “MGR SPORT” รับข่าวสารแวดวงกีฬาชนิดเกาะติดขอบสนามคลิกที่นี่เลย!!* * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...