xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.เดินหน้าต่อ “แทรมภูเก็ต” ลงพื้นที่ฟังความเห็นอัตราค่าโดยสาร-ขยายเส้นทางรองรับผู้เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รฟม. เดินหน้าต่อ “แทรมภูเก็ต” เร่งฟังความคิดเห็นประชาชนต่อราคาค่าโดยสาร พร้อมขยายแนวเส้นทางโครงการ ระยะที่ 1 ท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ไปยังท่าฉัตรไชย รองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ รฟม. พิจารณาศึกษาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการก่อสร้าง รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ รฟม. จะทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการ แบบอัตราคงที่ (Flat Fare) โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อขยายแนวเส้นทางโครงการไปยังท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว

โดย รฟม. จะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2565 และจะนำผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยหากมีการขยายเส้นทางไปยังท่าฉัตรไชยแล้ว รฟม. จะดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต สามารถร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้ที่ https://www.mrta.co.th/phuket-form/index.html หรือสแกน QR CODE ได้ตั้งแต่วันนี้-24 มิถุนายน 2565

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี และระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ มีระยะทางประมาณ 16.5 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีทั้งหมด 3 สถานี ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก

เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน พร้อมรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) เฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและ Call Center รฟม. โทร.0-2716-4044


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น