xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ปัตตานีขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน 4 ทุ่มถึงตี 4 และงดปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีออกคำสั่งจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. พร้อมสั่งคุมเข้มงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด

วันนี้ (3 พ.ค.) ที่ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี และ นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดปัตตานีระลอกใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเพิ่มความปลอดภัยในการระวังการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และอธิบายการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปัตตานี และสอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก ส่งผลให้ล่าสุดพบผู้ติดรายใหม่เพิ่มอีก 6 คน ผู้ป่วยสะสมรวม 103 คน นอนรักษาตัว รพ.ปัตตานี 29 คน รพ.สนาม 61 คน รพ. ค่ายฯ 1 คน และอยู่ระหว่างการพิจารณา Admit 5 คน และผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จำนวน 6 คน ขณะที่คนไทยกลับจากประเทศมาเลเซียปัจจุบันถูกกักตัว 330 คน กักตัวสะสม 604 คน

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้น มีผู้ติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดปัตตานี มีผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มสูงขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ทุกวัน จึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน และต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

กรณีดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 17/2564 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 และคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 20/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

1.บุคคลเข้ามาปัตตานีจากทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องรายงานตัวต่อ จนท.ด่านตรวจ จึงเพิ่มด่านตรวจทุกช่องทางที่เข้าปัตตานี ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ในเวลาราชการ) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ทันทีที่เดินทางถึงภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยในจังหวัดปัตตานี
1.2) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติคต่อพิจารณาดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาตาม ข้อ 1.1 และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรค 1.3) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดตาม ข้อ 1.1 สังเกตอาการผิดปกติ หากมีไข้ และอาการทางเดินหายใจ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์โดยทันที
1.4) ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค (D-เว้นระยะห่างระหว่างกัน M-สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า H ล้างมือบ่อยๆ T-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, T-ตรวจหาเชื้อโควิด-19 A-ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ) โดยเคร่งครัด

2.ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักตั้งแต่เวลา 22.00 นาฬิกา จนถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ กู้ซีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เดินทางโดยอากาศยานหรือโดยสารสาธารณะอื่นเมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

3.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา

4.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน (20 คน) เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

5.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 นาฬิกา

6.ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต โดยให้ปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

7.ขอความร่วมมือการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 จึงขอให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และอิหม่ามประจำมัสยิด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 โดยเคร่งครัด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...