xs
xsm
sm
md
lg

จัดหางานสงขลาขานรับนโยบายรัฐบาล จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จัดหางานจังหวัดสงขลาขานรับนโยบายรัฐบาล จัดงาน “นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021” มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน "นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021" โดยมี นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายจ้าง/สถานประกอบการ คณะกรรมการ จัดงานนัดพบแรงงานสงขลา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแพร่กระจายไปทุกประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ และการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ว่างงานทั่วไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้น และส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า “New Economy Model” ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ถือได้ว่าการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 "Songkhla Job Fair 2021" นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งส่งเสริม และขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน การจัดงานในครั้งนี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง สู่การร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป


นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้บริการจัดหางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง และสมัครงานกับนายจ้างจำนวนมากในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงานให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 74 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด ได้แก่ พนักงานทั่วไป แรงงานผลิต/แรงงานบรรจุ ช่างสาขาต่างๆ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าเครื่องกล/ซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านงานขาย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

สำหรับประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร (แปรรูปอาหาร/ห้องเย็น) ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือแพทย์/ยางแผ่น/ยางแท่ง)


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน/นักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ การฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการ/การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...