xs
xsm
sm
md
lg

จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ยะลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศุภกรณ์ พลดุสิต หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคม ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าวที่โรงแรมแกรนด์พาเลซ จ.ยะลา

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนของชาติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด มีหน้าที่รณรงค์สร้างความตระหนัก ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามความเหมาะสมSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...