xs
xsm
sm
md
lg

สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด “พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 ด้วยแนวทาง Green&health”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด “พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จ.สงขลา ด้วยแนวทาง Green&health”

วันนี้ (23 ก.พ.) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชา PM2.5 จังหวัดสงขลา “พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จังหวัดสงขลา ด้วยแนวทาง Green&Health” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน จ.สงขลา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานพลังคนไทย “พื้นที่” สู้วิกฤตมลพิษอากาศ ด้วยการจัดสมัชชาพื้นที่ 6 แห่ง โดย จ.สงขลา เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการ ชวนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 100 คนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนะ ภายใต้ประเด็นการป้องกันปัญหา ข้อมูล และเผยแพร่การปฏิบัติตนในวิกฤตการแก้ไขปัญหา และการติดตามประเมินผล

โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเป็น 4 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องหมอกควันข้ามแดน วิทยากรโดย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องเผาในที่โล่ง วิทยากรโดย นายภิติพัฒน์ หนูมี ปลัด อบต.ควนโส ห้องมลภาวะจากจราจร วิทยากรโดย อาจารย์ชลัท ทิพากรเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และนางเรณู ทิพย์มณี และห้องมลภาวะสถานประกอบการ วิทยากรโดย น.ส.ศิริลักษณ์ วิศวรุ่งโรจน์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา


ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฑสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในวิทยากรกล่าวว่า สาเหตุของการเกิด PM2.5 ในประเทศไทยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ฝุ่นควันจากการเผาไม้จากหมอกควันข้ามแดน ปัญหาสำคัญของ จ.สงขลา มาจากไฟป่าประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์เอลนิโญ ฝุ่นควันจากการผาไหม้ในที่โล่ง เผาป่า เผาเพื่อบุกรุก เผาขยะในครัวเรือน กรณีไฟป่าจากในพื้นที่จะมีการเผาไม้ยางพารา ไฟไหม้ป่าพรุบางนกออก ฝุ่นควันจากการจราจร โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ บวกกับการดัดแปลงสภาพรถโหลดเตี้ยทำให้เกิดควันดำ และฝุ่นควันการประกอบอุตสาหกรรม กรณีฝุ่นควันจากโรงงาน สถานประกอบการ การเผาขยะจากการฝังกลบ

ในส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มเสี่ยงสำคัญ ประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ไม่อาจเดินทาง หรือหลบเลี่ยง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบระดับภาคแล้ว ยังมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (กสจ.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฝั่งตะวันออก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตำรวจจราจร กรมป่าไม้ เป็นต้น

โดยในส่วนของ จ.สงขลา จะได้รับผลกระทบจากหมอกควันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก และถูกลมพัดพามาถึงภาคใต้ของประเทศไทย ภายในระยะเวลา 1-2 วัน โดยมีปัจจัยจากทิศทางลม การชะล้างของฝน ภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

ดังนั้น การจัดสมัชชาครั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่การพูดคุย และสร้างการมีส่วนร่วม (constructive dialogue) และแสวงหา Common goals เพื่อริเริ่มกลไกความร่วมมือสู่การขับเคลื่อนที่ยั่งยืน ด้วยกรอบแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาวะ (HiAPs)


ทั้งนี้ ได้มีการชูมาตรการเด่นในการจัดการ PM2.5 ดังนี้

[1] ให้มีมาตรการก่อนเกิดภัยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ผ่านเครื่องวัดที่ประชาชนเข้าถึงได้ และน่าเชื่อถือ ครอบคลุมในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ออกกำลังกาย กำหนด Green zone ในจุดสำคัญ เช่น สถานที่ออกกำลัง สถานที่ท่องเที่ยว สร้างพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ (เช่น ต.สะท้อน) ผลักดันนโยบายในระดับเมือง Green city มีข้อตกลงกับชุมชนเลิกเผาขยะจากครัวเรือน

[2] สร้างความร่วมมือในการรับมือระดับพื้นที่ ลดปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น แก้ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุบางนกออก ต.ควนโส ด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุ การจัดทำข้อตกลงหรือธรรมนูญกับชุมชน พิทักษ์ฐานทรัพยากรสำคัญในป่าพรุที่มีผึ้งหลวงหายาก หรือกรณี ต.ปาดังเบซาร์ ที่เป็นพื้นที่ในหุบเขา รับปัญหาไฟป่าจากอินโดนีเซีย และการเผาอ้อยจากมาเลเซีย รวมถึงจากการขนส่งสินค้า ทำให้นักเรียน ชุมชนได้รับผลกระทบ ที่จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน การมีข้อตกลงกับรถขนส่งข้ามพรมแดน

[3] การสื่อสารทางสังคม หน่วยงานรัฐ ฝ่ายวิชาการ สื่อมวลชน ขยายผลความรู้การรับมือไปยังเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ทสม. นักศึกษาจิตอาสา อสม. แกนนำชุมชน ให้สามารถเข้าใจความรู้พื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อความรู้ต่างๆ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...