xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต.เยี่ยมโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. ลงเยี่ยมโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมร่วมพูดคุยกับชุมชน เปิดพื้นที่สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความเข้าใจ

วันนี้ (21 ม.ค.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มงาน ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรามัน หมู่ 1 ต.เนินนาม อ.รามัน จ.ยะลา เยี่ยมชม และให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชน และประชาชนที่เข้ากิจกรรมพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กแก่ชุมชนตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ตามโครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งนี้มี นายมะหามะเพาซี แซการี นายกสมาคมปัญญาชนเนินงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ


จากนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะลงพื้นที่หมู่ 5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูก “ข้าวมือลอ” ที่มีจำนวนมากที่สุดในพื้นที่ ต.เนินงาม โดยเลขาธิการ ศอ.บต. มาชมการสาธิตการนำข้าวมือลอ มาบรรจุใส่ถุง และขั้นตอนการเก็บรักษาข้าวมือลอ (ข้าวกล้องเนินงาม) ก่อนที่จะนำไปจำหน่ายแก่ชุมชน หรือร้านค้าทั่วไป โดยทางชุมชนได้ขายในราคากิโลกรัมละ 75 บาท ข้าวมือลอแห่งนี้ถือเป็นข้าวกล้องที่ปลอดสารเคมี 100% ชาวบ้านได้ใช้ปุ๋ยทางธรรมชาติมาบำรุงราก ต้น ใบ รวมถึงผลของข้าว จึงทำให้ข้าวมือลอเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความอร่อย และสุขภาพ

ต่อมา เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำตำบลเนินงาม หมู่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเลี้ยงโค และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยทาง ศอ.บต. ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตปุ๋ย และพันธุ์หญ้าเนเปียร์ เมื่อปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยให้ชุมชนนำหญ้าเนเปียร์ไปหมักเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ทางหนึ่งอีกด้วย


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่ เพราะพื้นที่ ต.เนินงาม แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความมหัศจรรย์ ชาวบ้านมีการปลูกข้าว มีปลามากมายในทุ่งนา พื้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งสิ้น โดย ศอ.บต. เข้ามาเติมเต็มให้พื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2 ปีที่ผ่านมาที่ทาง ศอ.บต. ให้การสนับสนุนงบประมาณลงมาที่จุดนี้ถือว่าคุ้มค่า ประชาชน และเยาวชนได้ร่วมทำประโยชน์ ไม่ว่าการทำเกษตรพอเพียง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการปลูกข้าวมาแปรรูปต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม และน่าชื่นชมแก่คนในพื้นที่ ต.เนินงาม อย่างมาก และหวังว่าในอนาคต ต.เนินงาม แห่งนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.รามัน จ.ยะลา ต่อไป

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ โดยได้ย้ำถึงการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนต้องรู้รักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพยายามดูแลซึ่งกันและกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ยังคงขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้บริบทของชุมชน ในการดูแลความปลอดภัย และการออกแบบสร้างชุมชนให้น่าอยู่เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ การเปิดพื้นที่สาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และความเข้าใจต่อการสร้างพื้นที่สันติสุขต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...