xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ.ภูเก็ตและกฎบัตรสุขภาพ เปิดโครงการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจอันดามัน 1.8 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรสุขภาพ ร่วมกับ 120 โรงแรม เปิดแผนปรับปรุงโรงแรมบางส่วนเป็นธุรกิจเวลเนส และจัดแพกเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจอันดามัน ด้วยเวลเนส หรือ Quality Wellness for Andaman Recovery เริ่มทันทีเดือนเมษายน 2564 คาดสามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1.8 แสนล้าน

เสวนา โอกาสและความพร้อมของอันดามันในการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพของเอเชียในปี 2575
วันนี้ (30 พ.ย.) รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิบการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานเปิดการเสวนา โอกาสและความพร้อมของอันดามันในการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพของเอเชียในปี 2575 ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานและการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างภาคบริการโรงแรมเป็นภาคการส่งเสริมสุขภาพและการยกระดับสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยมี น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเสวนา และมีผู้ประกอบการโรงแรมในภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วม ณ ห้องภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นอกจากนี้ นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพตามเป้าหมายกฎบัตรอันดามันและกรอบหลักสูตรการอบรม การบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 1 น.ส.ศิฬิภา ศิริสานต์ นักวิจัยกฎบัตรแห่งชาติ ได้บรรยายรูปแบบสถาปัตยกรรมและแพกเกจโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ และนายก้าน ประชุมพรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน ได้ชี้แจงถึงกรองแนวคิด Quality Wellness Package for Andaman Economic Recovery

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน
รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน กล่าวว่า โครงการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ จัดโดยศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มีโรงแรมในพื้นที่อันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 แห่ง ซึ่งโครงการกำหนดวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโครงการเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพ หรือ wellness แก่กลุ่มธุรกิจโรงแรม เพิ่มการจ้างงานฝีมือระดับสูง เพิ่มปริมาณกิจการและหน่วยการส่งเสริมสุขภาพให้มีปริมาณมากพอในการเป็นศูนย์กลาง wellness ของเอเชีย ในปี 2575 และเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.)

นายก้าน ประชุมพรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน
ด้าน นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรสุขภาพ กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาขึ้นมาตามเป้าหมายการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติของโครงการเขตเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่ สำนักงานสภาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยในเดือนมกราคม 2564 คณะนักวิจัยกฎบัตรแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ จะเริ่มวิจัย 3 เรื่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันดามันด้วยธุรกิจ wellness ต่อด้วยการเปิดฝึกอบรมสมรรถนะด้านการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพรุ่น 1 มีโรงแรมเข้าจำนวน 120 โรงแรม หลักสูตร 72 ชั่วโมง อบรมในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2564

ต่อจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฯ จะดำเนินโครงการ Quality Wellness for Andaman Recovery ซึ่งเป็นแพกเกจรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่ 120 โรงแรมกลุ่มเป้าหมาย จากการประมาณการแพกเกจดังกล่าว จะสามารถเพิ่มการจ้างงานได้มากถึง 2,500 อัตรา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 430 ล้านบาท

สำหรับโปรแกรมการพัฒนาโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ หากดำเนินการถึงปี 2566 จะมีโรงแรมและกิจการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมจำนวน 500 แห่ง สามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1.8 แสนล้านบาท


สำหรับกฎบัตรสุขภาพ เป็นความร่วมมือกับกฎบัตรแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัย การพัฒนา และการยกระดับสมรรถนะบุคลากรและสถานประกอบการให้มีขีดความสามารถสูงสุด มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาระบบซัปพลายเชนการท่องเที่ยวสุขภาพ สร้างความโดดเด่นและอัตลักษณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้จุดแข็งของคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะวิชาด้านการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว สนับสนุนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่สถานประกอบการโรงแรมและกิจการส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่อันดามันให้เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพของเอเชีย ในปี 2575


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...