xs
xsm
sm
md
lg

กรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ-ผู้บริหารท้องถิ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรรมการการเลือกตั้ง และคณะลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”

วันนี้ (22 ต.ค.) นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ป้องกันการร้องเรียน โดยมีบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตลอดจนปลัดองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63 จะเป็นวันที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.63 และวันเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.63 จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้

ประกอบกับสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจง และซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.63


2.วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมกรการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้ยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (วันที่ 26 ต.ค.63) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ทั้งนี้ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” ทั้งในเรื่องการกำกับดูแลบุคลากรให้วางตัวเป็นกลาง การให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร การตรวจสอบการปิดแผ่นป้ายหาเสียง การเบิกจ่ายงบประมาณ การสอดส่องการกระทำความผิดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด และจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์แบบเก่าแล้ว ให้นำสื่อออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊กมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในส่วนของเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่จะต้องมีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...