xs
xsm
sm
md
lg

“ศปบ.จชต.” จัด ‘กีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้สู้ภัย Covid-19’ หวังนักเรียน-นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด-ร่วมสร้างสันติสุข

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
“ศปบ.จชต.” จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้สู้ภัย Covid-19 ดึงนักเรียนและนักศึกษาจาก 4 สังกัด “สพฐ.-สอศ.-สช.-กศน.” เข้าร่วมชิงชัยเปตอง วิ่งกระสอบ และชักเย่อ หวังให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข
 


 
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสู้ภัย Covid-19 ระหว่างวันที่ 2-14 กันยายน 2563 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแข่งขันกีฬาใน 3 ประเภท คือ เปตอง วิ่งกระสอบ และชักเย่อ


การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้กติกา มารยาท
 


 
อีกทั้งทำให้รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม หลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงานการศึกษาทั้ง 4 สังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...