xs
xsm
sm
md
lg

ถ่ายทอดองค์ความรู้นำ “เปลือกปูม้า” บนเกาะสุกร มาทำปุ๋ยช่วยแก้ปัญหาขยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตรัง - หน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยชุมชนจาก “เปลือกปูม้า” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ช่วยแก้ปัญหาขยะ และสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า หน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) วิทยาเขตตรัง หรือคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับการดำเนินงานระยะที่ 2 พื้นที่ จ.ตรัง และ จ.กระบี่ พร้อมด้วย ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ และคณะทำงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ภายใต้การจัดการ และส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนใน จ.ตรัง และ จ.กระบี่

ภายใต้การสนับสนุนทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผศ.เอนก สาวะอิน จากสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง


เนื่องจากเกาะสุกร เป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง และร้อยละ 70 มีการจำหน่ายปูม้าสู่ผู้บริโภคโดยทั่วไป เนื่องจากปูม้ามีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการผลิตเนื้อปูม้ามากขึ้นในพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง และในกระบวนการผลิตจะมีการปล่อยของเสีย หรือขยะมูลฝอย ประเภทเปลือกปูม้า เศษปูม้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่เปลือกปูม้าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้

ดังนั้น แนวทางการนำเปลือกปูม้ากลับมาใช้ประโยชน์ ก็คือ การนำกลับมาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากเปลือกปูม้ามีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ในส่วนของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก และเป็นแหล่งธาตุอาหารให้แก่พืช สามารถนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้ จึงได้มีการทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้าขึ้น ภายใต้แบรนด์ปุ๋ยเปลือกปูม้า ตราแตงโมเกาะสุกร


ผศ.เอนก สาวะอิน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า ปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า จะช่วยปรับสภาพดินให้มีปริมาณอินทรียวัตถุปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และรากพืช สำหรับการผลิตปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า จะใช้วัตถุดิบคือ มูลสัตว์ (มูลไก่ มูลนกกระทา มูลวัว) ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ใช้เปลือกปูม้าร้อยละ 20 และใช้ส่วนผสมอื่นๆ เช่น ปูนขาวจากเปลือกหอย ไม่เกินร้อยละ 5 รวมทั้งยังใช้น้ำ หรือน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ สำหรับทำการอัดเม็ดทำปุ๋ยด้วย

โดยมีกรรมวิธีการผลิตคือ 1.การนำวัตถุดิบตากแดดให้แห้ง 2.การบดวัตถุดิบให้ละเอียด 3.การผสมวัตถุดิบ และการอัดเม็ด 4.การตากปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า และนำใส่บรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ หากชุมชนใดหรือท่านที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โทร.08-1893-4374
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...