xs
xsm
sm
md
lg

“นิพนธ์” ย้ำ 2 เวที กมธ.ที่ตรัง-สงขลา หวังใช้แนวทาง คทช.เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแก้ไขปัญหา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ย้ำ 2 เวที กมธ.ที่ จ.ตรัง และ จ.สงขลา หวังใช้แนวทาง คทช. พร้อมเร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เดินทางมาเป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนา โครงการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการแก้ปัญหาการทับซ้อนของที่สาธารณประโยชน์ กับที่ดินทำกินของราษฎร” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วมในงานสัมมนา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนา และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือย ขาดการวางแผนการบริหาร และการจัดการ โดยมุ่งหวังผลกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ซึ่งถือเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนถึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือการแพร่กระจายของปัญหามลพิษ ซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป รวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ในการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จัดที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง


นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวตอนหนึ่งว่า เราต้องยอมรับว่ารัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหามาค่อนข้างยาวนาน และมองว่าการถือครอบครองที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ วันนี้กระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลที่ดินสาธารณะ ได้พยายามทำในส่วนที่ได้ข้อยุติแล้วว่าไม่ใช่ที่ดินของรัฐ ก็จะเร่งดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดให้ ซึ่งตนได้มากำกับนโยบายของกรมที่ดินให้เร่งรัดเดินสำรวจ และออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครบถ้วนทุกประการ แต่ตรงไหนที่มีข้อโต้แย้งก็ขอให้รีบหาข้อยุติโดยเร็ว ต้องชี้แจงให้ได้เพื่อนำมาสู่การพิสูจน์สิทธิ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาแสดงสิทธิของตัวเองว่าตัวเองมีสิทธิในที่ดิน ก่อนที่รัฐจะได้ประกาศเป็นที่ดินของรัฐ แต่ถ้าพิสูจน์ได้ และมีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลรับรอง ก็สามารถออกเอกสารสิทธิได้ เว้นแต่ทำอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถพิสูจน์หรือหาหลักฐานมาลบล้างที่ดินของรัฐได้ ก็จะนำไปสู่กระบวนการ คทช. คือจัดที่ดินให้ประชาชนเพื่ออยู่ทำมาหากินแบบแปลงรวม ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำผิดกฎหมายบุกรุกที่ดินของรัฐ

ดังนั้น นี่คือความชัดเจนที่จะเรียนให้ทราบว่า กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางชัดเจนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อน และขอถือโอกาสนี้เรียนว่า ถ้ามีอะไรที่เป็นประเด็นผลของการสัมมนาว่า น่าจะเอาแนวทางนี้เป็นแนวทางแก้ไขก็ขอให้กรรมาธิการได้ส่งผลของการสัมมนาครั้งนี้ไปให้ด้วย เพื่อว่าอันไหนจะนำไปปรับใช้ในเชิงนโยบายได้ ก็ยินดีนำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินให้แก่ประชาชน ตนเชื่อว่าประเทศเรามีปัญหาในเรื่องที่ดินเป็นปัญหาต้นๆ ระดับประเทศ ปัญหาที่ดินมันแก้ไม่ออกจากปัญหาความยากจน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องแก้ที่ดินทำกิน ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องความยากจนของคนในประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางการเมืองก็ดี กลไกสาธารณะก็ดี เราต้องมีนโยบายเรื่องที่ดินที่ชัดเจน แล้วนำไปสู่การแก้ปัญหา การถือการครอบครองที่ดิน การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ มาตรการทางภาษีที่ดินแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เป็นมาตรการหนึ่งที่จะลดความเหลื่อมล้ำ นั่นคือใครมีที่ดินเยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะ คนมีที่ดินน้อยก็จะเสียภาษีน้อย เพื่อที่จะเอารายได้จากภาษีเยอะมาดูแลผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายสาธารณะเรื่องที่ดิน ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และต้องวางนโยบายให้ชัดเจนว่า รัฐจะวางนโยบายอย่างไรในเรื่องที่ดิน เพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ฉะนั้น ความชัดเจนเรื่องนโยบายที่ดินจึงเป็นนโยบายที่สำคัญ และจะกระทบต่อคนกลุ่มหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


จากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมคณะกรรมาธิการการปกครองที่เดินทางมาจัดสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการการของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ จ.สงขลา โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านประธานกรรมาธิการ ที่ได้ลงมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำปัญหาไปสู่การแก้ไข ซึ่งถ้ามีอะไรที่กระทรวงมหาดไทย สามารถช่วยได้ก็ยินดี เพราะว่ากรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับกระทรวงมหาดไทย ต้องทำงานใกล้ชิดกัน ท่านในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่รับมาแก้ไข ซึ่งในสภาเรามีรูปแบบการตั้งกระทู้ทั้งด้วยวาจา และกระทู้เฉพาะ ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อเปิดช่องทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น และเพื่อเปิดช่องทางนำเอาปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมที่จะน้อมรับเอาประเด็นปัญหาต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ที่จะดำเนินการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนด และการแก้ไขปัญหาโดยแนวทางของ คทช.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...