xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.หนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 43 และ 44

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.หนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 เพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ประชากรในพื้นที่ร้อยละ 83 ใช้ภาษามลายูสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กในพื้นที่ใช้ภาษามลายูเป็นหลัก จนปรับตัวไม่ทัน มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านภาษาไทยของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในถิ่นทุรกันดารต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนา ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เกิดโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือสนับสนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกับการที่ 43 และ 44 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 36 คน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามแนวคิด Active Learning และมีการประเมินผลการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง


โดยสรุปผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อยู่ในระดับดีขึ้น เปรียบเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 10.64 และ 9.43 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพัฒนาการ และทักษะในการใช้ภาษาไทยดีขึ้น สามารถสอบเทียบเท่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้ ทั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ที่ได้ช่วยกันทำให้วิชาภาษาไทยในพื้นที่ห่างไกลมีความก้าวหน้า และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน ศอ.บต.ก็พร้อมที่จะเข้าไปเติมเต็ม และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ที่เราจะต้องช่วยกันเดินหน้าขับเคลื่อนในการสร้างต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน” เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิทยากรจากสถาบันต่างๆ มาถ่ายทอดให้ความรู้ แนะนำเทคนิคทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนางานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ศอ.บต.มีความมุ่งหวังต้องการให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 18 แห่ง ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เฉกเช่นเดียวกับเด็กในภูมิภาคอื่น และต้องดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างมีความสุขต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...