xs
xsm
sm
md
lg

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสื่อมวลชน และศึกษาดูงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสื่อมวลชน และศึกษาดูงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้โครงการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

วันนี้ (20 ก.ค.) ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน และศึกษาดูงานโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมี นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และคณะทำงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมให้การต้อนรับ

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และให้ความเสมอภาคต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคในรูปแบบโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลแต่ละเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตทั่วประเทศ รวม 900 ล้านบาท ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลได้บริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุม และสอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่


สำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอยู่ใน 3 เขตตรวจราชการ แยกเป็น จ.พัทลุง และ จ.สงขลา อยู่ในเขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม จ.ตรัง และ จ.สตูล อยู่ในเขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จ.นราธิวาส ปัตตานี และ จ.ยะลา อยู่ในเขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน โดยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งทั้ง 3 เขตดังกล่าวนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านรองนายกรัฐมนตรีมาหลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ และสร้างสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โครงการขุดลอกเหมืองเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และด้านอื่นๆ โครงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เป็นอาหารของคนในพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชุมชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝน และมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงจัดสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน” และนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อนำไปขยายผลสร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ค.) จะมีการลงพื้นที่ดูงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยในส่วนของ จ.สงขลา จะลงพื้นที่โครงการก่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ (ซั้งบ้านปลา) ณ ธนาคารปูม้าบ้านบ่อโซน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา สวนลุงใหญ่ ต.ปาดังเบซาร์ (แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ปาดังเบซาร์) ดูงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนา-ทุ่งไม้ด้วน การดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงถนนสายเศรษฐกิจ ได้แก่ วัดเขารูปช้าง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส.ท.บูสมาน และสวนน้ำลุงโรจน์
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...