xs
xsm
sm
md
lg

“สงขลา” ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ผ่านเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย มุ่งสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ผ่านเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย มุ่งสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร

วันนี้ (8 ก.ค.) ที่โรงแรมกรีนเวิร์ลพาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับส่วนราชการ และภาคประชาชน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน โรงแรม ผู้แทนกลุ่มองค์กรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับส่วนราชการ และภาคประชาชนในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นตามแนวคิดแห่งห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค การตลาด ผลิตพืชผักปลอดภัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ใน จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขอขอบคุณภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวจนบรรลุวัตถุประสงค์ และขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป


นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดพิธีบันทึกการประสานความร่วมมือ กิจกรรม "สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงสู่เครือข่ายโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร" มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร โดยทำงานคู่ขนานกับคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ รวมทั้งประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่

โดยกิจกรรมบันทึกความร่วมมือ (MOU) แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้แทนเกษตรกรตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดสงขลา

ส่วนที่ 2 การบันทึกข้อตกลง (MOU) จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้แทนเกษตรกรตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดสงขลา กับโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2.โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
3.โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
4.โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
5.โรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
6.โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
7.โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา
8.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
9.โรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


ส่วนที่ 3 เป็นการบันทึกข้อตกลง (MOU) จับคู่ธุรกิจ จำนวน 4 คู่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...