xs
xsm
sm
md
lg

ลุยต่อ! “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” จี้กรมโยธาธิการฯ ชี้แจงการกำหนดพื้นที่ชนบท-เกษตรกรรมในร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” บุกยื่นหนังสือจี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการกำหนดพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรมในร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จ.สงขลา

วันนี้ (3 ก.ค.) นางไซหนับ ยะหมันยะ ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นหนังสือต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาง และจัดทำผังเมืองรวม เพื่อตอบกลับชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรมในร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยระบุว่า...

เรื่อง ขอยืนยันการกำหนดพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ตามที่ปรากฏว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ออกประกาศเรื่องเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการกำหนดให้อำเภอจะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า โดยจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ โรงเรียนจะนะวิทยา ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งตามร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเอกสารประกอบการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะที่อยู่ระหว่างการวาง และจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในหลายส่วนจากพื้นที่สีเขียวเขตชนบท และเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และท่าเรือน้ำลึก อันจะกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง


เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน ได้ติดตามใช้สิทธิมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอจะนะ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการวาง และจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะมาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินกระบวนการวาง และจัดทำร่างผังเมืองในปี พ.ศ.2559 ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง จนทำให้พื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะได้รับการกำหนดให้เป็นเขตที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรมที่ไม่อนุญาตให้มีการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน

ทางเครือข่ายฯ จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ ที่ดำเนินการโดย ศอ.บต. จะทำให้วิถีชีวิตของชุมชน และพื้นที่ที่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เป็นเขตชนบท และเกษตรกรรมต้องถูกรุกรานด้วยอุตสาหกรรม และทำลายลงจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนดีได้ดังเดิม หากมีการกำหนดให้สามารถประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพในพื้นที่สีเขียวเขตชนบท และเกษตรกรรม และชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จึงขอยืนยันเรียกร้องให้กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอจะนะ เป็นไปตามร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาแล้วหลายครั้งอย่างถูกต้องชอบธรรม


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลรักษาศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ไม่ให้เสียหายถูกทำลายลงโดยมลพิษ และผลกระทบจากโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการวาง และจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา และการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวาง และจัดทำผังเมืองรวม ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้

1.การดำเนินการยกร่างแผนผัง และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ ศอ.บต. กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการวาง และจัดทำผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองนั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีการมอบอำนาจตามกฎหมายให้ ศอ.บต. สามารถดำเนินการได้หรือไม่

2.การดำเนินการยกร่างแผนผัง และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะของ ศอ.บต.มีความเกี่ยวข้อง และจะมีผลกระทบต่อกระบวนการวาง และจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือไม่ อย่างไร


จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบ และชี้แจงข้อมูลให้ทราบ โดยตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้ด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...