xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตั้ง “ศอ.บจ.” ไว้สวนหมัดใส่ “ศอ.บต.” หวังน็อกอภิมหาเมกะโปรเจกต์เอื้อทุนใหญ่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นประกาศจัดตั้ง “ศอ.บจ.” ให้เป็นพื้นที่กลางของกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เผยเป็นการสวนหมัดใส่ “ศอ.บต.” ที่รับมอบจากรัฐบาลเดินหน้าอภิมหาเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา พื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” ได้เดินหน้าผลักดันให้ อ.จะนะ เป็น “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของแผนปลุกปั้น “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เพื่อเปิดทางให้ 2 กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่คือเครือ “ทีพีไอ” กับ “ไออาร์พีซี” ได้เข้ามาลงทุนเป็นประเดิมด้วยวงเงินกว่า 600,000 ล้านบาท และในอนาคตมีแผนจะขยายเชื่อมต่อกับ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” นั้น


“เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” ในฐานะเป็นองค์กรของคนจะนะ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับท้องถิ่นของตนเองได้จัดกิจกรรมเพื่อประกาศตั้ง “ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน (ศอ.บจ.)” ขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว โดยคำประกาศของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นมีเนื้อหาสำคัญดังนี้...


คำประกาศ “ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน (ศอ.บจฺ.)” เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอจะนะ ต้องมาพร้อมกับความสุข และยั่งยืน


“วิบากกรรมของคนอำเภอจะนะ” คือการไม่มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบการพัฒนาบ้านของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมารัฐส่วนกลางจะเป็นคนกำหนดทิศทางการพัฒนาเป็นหลัก ในขณะที่ “สิทธิการพัฒนา” ของชุมชนท้องถิ่น กลายเป็นวาทกรรมที่หน่วยงานต่างๆ พยายามนำเสนอและเรียกร้องให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ทำการออกแบบการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ที่อ้างแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม


หากแต่แนวคิดเหล่านี้กลับไม่ค่อยจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง จึงทำให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ผ่านมา ดำเนินไปตามยถากรรม หรือตามความต้องการของภาคส่วนอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอำเภอแห่งนี้ จึงทำให้ช่องว่างการพัฒนาระหว่างหน่วยงาน ภาคีอื่นๆ กับประชาชนในพื้นที่มีความห่างมากขึ้นตามลำดับ


เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ในฐานะเป็นองค์กรของคนจะนะ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน (ศอ.บจ.)” ขึ้นมาเป็น “พื้นที่กลาง” ของคนจะนะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1) เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน 2) เพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์จะนะน่าอยู่” ให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรม 3) เพื่อสร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้สังคมได้เข้าใจเจตนารมณ์ของ ศอ.บจ. 4) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาที่ต้องมาพร้อมกับความสุขและยั่งยืน อันจะสร้างทางออกให้กับสังคม 5) เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และ 6) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลปกป้องฐานทรัพยากรให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่


โดยมีองค์กรเครือข่ายประชาชนที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายทุกสาขาอาชีพ ทั้งชาวบ้าน พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ นักวิชาการ เยาวชนคนรุ่นใหม่ และภาคประชาสังคมต้องการที่จะสร้างจุดเชื่อมต่อ และลดช่องว่างของการพัฒนาดังกล่าว


พวกเราชาวจะนะ ขอประกาศว่า เราจะร่วมกันขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ เพื่อที่จะนำพาเมืองจะนะไปสู่เป้าหมายตามที่มุ่งหวังไว้ ที่จะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่ายอย่างมีพลัง โดยจะสร้างพื้นที่กลางอันเป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงการก่อตัวของ ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน หรือ ศอ.บจ. ที่หวังว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมร้อยพี่น้องชาวจะนะทุกภาคส่วน และรวมถึงพี่น้องภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างมีพลัง ก็จะทำให้การขับเคลื่อนภารกิจของ ศอ.บจ. จะไม่เป็นเพียงวาทกรรม แต่จะบังเกิดเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากขึ้นในอนาคต


ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะต้องมาพร้อมกับความสุข และยั่งยืน


อันจะเป็นการสร้างการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จริง นั่นคือ ความสมบูรณ์พร้อมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจบนฐานระบบนิเวศ สังคมพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ


ซึ่งเราเชื่อว่า แนวทางดังกล่าวนี้จะเป็นทางออกภายใต้วิบากกรรมที่ดำรงอยู่กับคนจะนะมาอย่างยาวนานร่วมยี่สิบปีSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...