xs
xsm
sm
md
lg

เจ๋ง! ทีมนักวิจัย ม.อ.ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ “ใบร่วงยางพารา” ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกของโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สุดเจ๋ง! ทีมนักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ “ใบร่วงยางพารา” ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกของโลก

จากสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงยางพารา ที่เริ่มสำรวจพบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ในไทยพบระบาดครั้งแรกในพื้นที่ จ.นราธิวาส และยังพบในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ยะลา ตรัง พังงา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ และสตูล มีรายงานความเสียหายจากโรคใบร่วงยางพารามากกว่า 100,000 ไร่ โรคนี้สามารถพบได้ในยางพาราตั้งแต่ระยะต้นกล้าในแปลงเพาะชำ จนถึงระยะในแปลงทุกช่วงอายุ สายพันธุ์ที่พบเป็นโรค ได้แก่ สายพันธุ์ RRIM 600, RRIT 251, PB 235 และ PB311 ซึ่งเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของต้นยาง ได้แก่ ฝัก ใบ กิ่งก้าน และหน้ากรีดยาง ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่บนต้น ไม่แตก และร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพักตัวของเชื้อ และที่สำคัญผลผลิตยางจะเริ่มลดลง

ทีมวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดย รศ.ดร อนุรักษ์ สันป่าเป้า ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ และ ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการระบาดของโรคชนิดนี้ จึงได้ลงไปสำรวจ และเก็บตัวอย่างโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่ จ.นราธิวาส มาวินิจฉัยถึงสาเหตุโรคที่แท้จริง


ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในทีมนักวิจัยเรื่องดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า มีการระบาดของโรคใบร่วงยางในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ต้นยางพาราอย่างเห็นได้ชัด คือ ใบจุดแผลขนาดใหญ่ และทำให้เกิดใบร่วงทั้งต้น ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน้ำยางพารา และมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยๆ สำหรับภูมิภาคอื่นๆ มีรายงานว่าเจออาการของโรคบ้าง แต่ยังคงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง และคาดว่ามีโอกาสแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นได้ หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

สำหรับเชื้อโรคที่พบในประเทศไทยนั้น ทีมวิจัยสามารถแยกเชื้อ และระบุชนิดเชื้อสาเหตุโรค ด้วยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเทคนิคทางอณูชีววิทยาขั้นสูง โดยศึกษาถึงลำดับ DNA ของเชื้อรา และเทียบเคียงฐานข้อมูลนานาชาติ จนสามารถระบุชนิดเชื้อราที่ถูกต้องได้ จากผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่า โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อราในสกุล Neopestalotiopsis จำนวน 2 ชนิด คือ Neopestalotiopsiscubana และ N. formicarum ซึ่งนับเป็นรายงานแรกของโลกที่รายงานว่าเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคดังกล่าว และเนื่องจากเป็นโรคที่อุบัติใหม่ แนวทางการป้องกันยังไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ว่าโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อใด แต่สิ่งที่กังวลคือการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ดังนั้น การที่เราระบุชนิดของเชื้อราให้ถูกต้องก็จะสามารถหาแนวทางการควบคุมที่เหมาะสมได้


โดยงานวิจัยนี้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ลงในวารสารทางด้านโรคพืชระดับนานาชาติ และขณะนี้ทีมวิจัยได้พยายามศึกษาสารเคมีกำจัดเชื้อราที่มีในประเทศมาใช้งาน เพราะโรคดังกล่าวเป็นกลุ่มของเชื้อราโรคพืช ดังนั้น สารเคมีกำจัดเชื้อราที่มีขายในท้องตลาดบางชนิดสามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ ดร.นริศ ยังให้คำแนะนำเบื้องต้นโดยให้ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมชนิด cabendazim และสารเคมีประเภทสัมผัสชนิด captan, mancozeb หรือ propineb โดยใช้ตามอัตราแนะนำที่ระบุไว้ ในเบื้องต้นสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืชชนิดนี้ได้ โดยไม่ต้องนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และอาจมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และในอนาคตทีมวิจัยต้องการศึกษาการใช้สารดังกล่าวในสภาพแปลงจริง เพื่อหาคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับเกษตรกรในอนาคตต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-6100


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...