xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ.ร่วมเป็นแหล่งวิชาการด้านธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมทะเลสาบ นำ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมเป็นแหล่งวิชาการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลสาบ เพื่อนำ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” สร้างความหวงแหน และอนุรักษ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้รับการประสานงานจากภาคีคนรักเมืองสงขลา เพื่อร่วมมือในการดำเนินการ และผลักดันโครงการ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดยรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา โดยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งใน จ.สงขลา เข้าร่วมในฐานะแหล่งวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ชุมชน และการท่องเที่ยว
 

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้จัดกลุ่มเมืองมรดกโลกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเริ่มต้นของโครงการ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” ในระยะแรกได้มุ่งไปที่ย่านเมืองเก่าของสงขลา และได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังได้มองว่าความเป็นเมืองเก่าของสงขลาอย่างเดียวอาจไม่ได้ทำให้มีความโดดเด่นสำหรับการเป็นมรดกโลก ซึ่งจังหวัดสงขลา มีทะเลสาบสงขลาซึ่งรวมความโดดเด่นด้านธรรมชาติและความหลากหลายอยู่ด้วย จึงขยายพื้นที่การพัฒนาข้ามทะเลสาบสงขลาไปยังบางส่วนของเกาะยอ และหัวเขาแดง ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ อาชีพ และมีความเป็นเอกลักษณ์ของทะเลสาบที่มีลักษณะเป็น lagoon หรือแหล่งน้ำตื้นชายฝั่งที่แยกจากทะเลโดยการกั้นของเนินทราย ซึ่งเปิดออกสู่ทะเลได้แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะมีโอกาสได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลกมากกว่า
 


 
ภาคีคนรักเมืองสงขลา จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาทเรื่องทะเลสาบสงขลามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญ และยินดีให้ความร่วมมือ โดยมอบหมายให้ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ รับผิดชอบเรื่องนี้ ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และได้มีการประสานงานกับหน่วยงาน และนักวิชาการที่มีบทบาทเชี่ยวชาญเรื่องข้อมูลทะเลสาบสงขลา ในหลายคณะ เช่น วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และนิติศาสตร์ เพื่อปรับวิธีการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเข้าถึงชุมชนมากขึ้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน โดยทางเลือกที่เราจะให้แก่ชุมชน คือเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะต้องประสานงานกับหลายหน่วยงาน ทั้งเรื่องกฎหมายทางน้ำ สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
 


 
อย่างไรก็ตาม การเข้าไปสู่มรดกโลกต้องใช้เวลานานพอสมควร และต้องมีการประสานงาน พูดคุยกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพ ในการเสนอโครงการต้องเสนอผ่านหน่วยงานระดับประเทศ คือ กรมศิลปากร และสำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งขั้นตอนการขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO ต้องมีหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลานานพอสมควร

การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นการแสดงว่าเราได้รับการยอมรับในความโดดเด่น เป็นที่รู้จัก และปรากฏอยู่ในแผนที่โลก จะได้รับการดูแลจากภาครัฐ และการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง เกิดการพัฒนาด้านรายได้ชุมชน ความหวงแหน และอนุรักษ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และจะเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้กับนักวิชาการระดับนานาชาติ เป็นต้น
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...