xs
xsm
sm
md
lg

Innovation Hub ภาคใต้ตอนล่าง สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง Innovation Hub สร้างมูลค่าสินค้าและบริการชุมชนด้วยความรู้จากงานวิจัย

รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม แต่โจทย์สำคัญคือการนำภารกิจเหล่านั้นไปเชื่อมโยงกับสังคมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ซึ่งในด้านการวิจัยนั้น การเชื่อมโยงกับสังคมจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ การนำงานวิจัยที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แก้ปัญหาชุมชน สังคม ในมิติต่างๆ แต่อีกส่วนหนึ่งคือการดึงประชาชน และสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาโจทย์วิจัย เพื่อจะตรงตามความต้องการของชุมชน และใช้ประโยชน์ได้จริง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ

หน่วยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพันธกิจดังกล่าว คือ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ Innovation Hub ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่าย 13 สถาบันใน 9 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นด้านต่างๆ มาบูรณาการกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีแปรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า เพื่อสร้างรายได้ และอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่
 


 
ผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของเครือข่าย ทั้งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสินค้าจากผู้ประกอบการและชุมชน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น มีการตั้งแสดง และจำหน่ายในพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร ที่ Innovation Hub ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 09-8727-2560 และ 0-7428-2290 และเปิดสาขาอีก 2 แห่ง คือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เปิดสาขาจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าที่บริเวณถนนนางงาม จ.สงขลา และสาขาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนอีกด้วย

เครือข่ายของศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการให้ทุนแก่สถาบันเครือข่ายเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในธรรมชาติ 5 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่อง E-commerce การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทักษะการจำหน่ายผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...