xs
xsm
sm
md
lg

ศปถ.สงขลา ผนึกเครือข่ายจัดทำแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.สงขลา ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดทำแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (25 พ.ย.) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เช่น นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอทั้ง 16 อำเภอ บริษัทกลางฯ จำกัด สาขาสงขลา สำนักงาน คปภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยให้ความสำคัญในการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ และนำแนวทาง “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีข้อสั่งการการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ผู้ว่าราชการเน้นย้ำให้มีการบูรณาการระหว่างจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้มีการจัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทุกเดือน และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทย ทราบทุก 3 เดือน เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชากรให้เหลือ 10 รายต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2563 และการดำเนินการโครงการขับขี่ปลอดภัยในระดับตำบล “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมระดับอำเภอ จำนวน 30 จุด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ
 


 
สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดสงขลา ปี 2560-2562 เฉลี่ย 3 ปี เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 87 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 91 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 9 ราย ขณะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสงขลา เกิดกับรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.55 สาเหตุเกิดจากเมาสุรา ร้อยละ 34.25 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 17.59 และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 12.96 ตามลำดับ

ส่วนประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 40.19 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ร้อยละ 31.37 และถนนในเมือง (เขตเทศบาล) ร้อยละ 15.16 ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. จำนวน 29 ครั้ง ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.35 ช่วงระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 35.65 และวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จำนวน 23 ครั้ง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด

รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ช่วงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ช่วงที่ 2 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2562 และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...