xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรเขต 5 เตรียมพร้อมการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับนโยบายการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ การสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีของรัฐบาล

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านโครงการตามมาตรการของรัฐ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 และโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ ข้าว และปาล์มน้ำมัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปาล์มน้ำมันในภาวะราคาตกต่ำ ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และเพื่อให้กลไกตลาดทำงานเป็นปกติ

ซึ่งเกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้นต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพ และการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกปี เพื่อให้ทางราชการได้รู้ข้อมูลการเพาะปลูกของแต่ละปี ว่า เกษตรกรปลูกพืชอะไร เนื้อที่เท่าไหร่ ไว้เป็นข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตของแต่ละปี และนำไปใช้ในการเป็นข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ และได้รับสิทธิในการซื้อ และใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

และขอเน้นย้ำให้เกษตรกร แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกร และจะถูกยกเลิกครั้งแรก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ก็สามารถมาแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง
 

 
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมาย กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการรับขึ้น และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และนำสื่อมวลชนดูงานการเตรียมความพร้อมในการรับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง ซึ่งมีการสาธิตการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบนแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเข้าระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

สำหรับ 14 จังหวัดภาคใต้นั้น มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,189,555 ครัวเรือน รวมพื้นที่ที่มี และไม่มีเอกสารสิทธิในปี 2562 เป้าหมายการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในภาคใต้มีจำนวน 880,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลแล้ว ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 จำนวน 908,048 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 106.07 ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมายในการปรับปรุงปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ได้ทำกิจกรรมการเกษตรแล้ว และในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกข้าว 780,513 ไร่ เกษตรกร จำนวน 91,473 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกยางพารา 15,703,250 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 715,260 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 4,953,214 ไร่ จำนวนเกษตรกรกว่า 250,000 ครัวเรือน
 





Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...