xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.สงขลา จัดสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลา จัดสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล มุ่งพัฒนาชายแดนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้า การลงทุน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ห้องทัพพ์วริศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
 

 
นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้กำหนดให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จัดอยู่ในระยะแรก เนื่องจากมีศักยภาพ และโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่ โดยด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสูงเป็นอันดับ 1 มีจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกด่านศุลกากรสะเดา ปีละกว่า 5,000,000 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาด่านศุลกากร การพัฒนาโครงข่ายถนนและมอเตอร์เวย์ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือ รวมไปถึงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
 

 
สำหรับโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสินค้า โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษา และวิเคราะห์โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โดยการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนในวันนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนกรอบแนวคิดแนวทางการดำเนินงาน และกรอบเวลาสำหรับการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนกับภาครัฐให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ และความต้องการของภาคเอกชน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

 
ขณะที่ น.ส.ชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาคในพื้นที่ระดับจังหวัด และเมืองชายแดน และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร) บริเวณที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 126 ไร่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

ปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ โดยผลการศึกษาได้เสนอการพัฒนาโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษา ร่วมจัดทำรายงานการศึกษา และวิเคราะห์โครงการร่วมทุน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษา
 

 
ซึ่งในขั้นตอนของการศึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางการเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เป็นการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปออกแบบโครงสร้างของรูปแบบการให้เอกชน มีส่วนร่วมดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการดำเนินการ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...