xs
xsm
sm
md
lg

ที่ประชุมเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 25 เสนอขับเคลื่อนแผนงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและจัดตั้งเมืองสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระบี่ - ประชุมเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย IMT-GT ครั้งที่ 25 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ จ.กระบี่ เสนอให้มีการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขยายการจัดตั้งเมืองสีเขียวภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมส่งไม้ต่อให้อินโดฯ เจ้าภาพ ปี 63

วันนี้ (14 ก.ย.) ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรี ประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเชีย และไทย (Indonesia Malaysia Thaland Growth Triangle : IMT-GT) ของไทย เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT ณ โรงแรมโชฟิเทลกระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีบุคคลสำคัญจากประทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT และหุ้นส่วนการพัฒนาเข้าร่วมประชุม เช่น ดร.รัคชี จิดิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจของมาเลเซีย ดร.ริชาล อาฟฟ่านดี ลุคมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดร.อาลาดิน ดี ริลโล รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายราเมช ชูบรามาเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม พร้อมจัดแถลงข่าว

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรี ประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเชียและไทย กล่าวว่า รัฐมนตรีประจำแผนงาน MT-GT ของทั้ง 3 ประเทศได้รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุม โดยมีสาระสำคัญกล่าวคือ เป็นการเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยมีโครงการความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity Projects : PCPS) จำนวน 37 โครงการ มูลค่ารวม 48 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (1.5 ล้านล้านบาท) และกรอบความร่วมมือ (Foc) ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ (CiQ) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจของ IMT-GT ทั้ง 3 ประเทศ และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการด้านความเชื่อมโยงทางกายภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้ง 3 ประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการดำเนินโครงการ PCPs ที่ยังคั่งค้างรวมถึงการเร่งจัดทำความตกลง FoC ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ IMT-GT เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ปัจจุบันโครงการ PCPS แผนงาน IMT-GT ซึ่งเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเชื่อมโยง เช่น ถนน สะพาน สนามบิน ระบบราง และท่าเรือ ระหว่างปี 2560-2564 ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วบางส่วน เช่น โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลา โครงการขยายด่านศุลกรบูกิตกายูฮิตัม โครงการทางด่วนสายสุมาตราทั้ง 3 ตอน โครงการท่าเรือกัวลาตันหยง ระยะที่ 1 ท่ารือเบลาวัน ระยะที่ 1 เป็นต้น ขณะที่ Foc คือกรอบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คนระหว่างกันในอนุภูมิภาค โดยมุ่งลดความยุ่งยากด้านกฎระเบียบและพิธีการข้ามแดนต่างๆ

แถลงการณ์ร่วมผลการประชุมยังเน้นย้ำถึงความสำคัญความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน IMT-GT การฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในภาคการผลิตสินค้ายางเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุลในอุตสาหกรรมยาง การพัฒนาแอปพลิเคชันฮาลาลและการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลโดยต่อยอดจากการยอมรับมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลระหว่างกันใน IMT-GT การพัฒนา IMT-GT ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายเดียว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ ร่วมกัน เช่น การท่องเที่ยวฮาลาล เส้นทางวัฒนธรรมเพอรานากัน เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี

นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT ยังได้เห็นชอบแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน และการพัฒนาความร่วมมือโครงการเมืองยางพาราระหว่าง 3 ประเทศเพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบยางในภูมิภาคให้มากขึ้น และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นตัน

ผู้แทนรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทย เสนอแนวทางการผลักดันแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไปโดยให้มีการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจตามมิติการเชื่อมโยงที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการปรับบทบาทของระเบียงเศรษฐกิจทั้งหก ที่บูรณาการระหว่างกันโดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับโลกและภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อ IMT-GT พร้อมทั้งเร่งรัดประเด็นติดค้างที่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะในด้านการขนส่งทางบก เช่น การเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ณ รัฐเกดะห์ ของประเทศมาเลซีย โดยผ่านจุดผ่านแดนและเส้นทางแห่งใหม่

รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน เพื่อเชื่อมโยงกับรัฐเประ และรัฐกลันตัน ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของมาเลเซีย และเพิ่มโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้แก่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนการเชื่อมโยงกับความริเริ่มสายแถบและเส้นทางของจีนโดยผ่านทางมาเลเซีย เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ ฝ่ายไทยยังเสนอให้มีการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยขยายการจัดตั้งเมืองสีเขียวภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายตัวต่อไปในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งขับเคลื่อนแผนการขนส่งสีเขียวในเมืองที่มีศักยภาพอย่างมีบูรณาการระหว่างเมืองต่างๆ ในพื้นที่ IMT-GT และที่ประชุมยังได้เห็นชอบตามที่สารารณรัฐอินโดนีเซีย จะเป็นจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแผนงาน IMT-GT ในปี 2563


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...