xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา โดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัดในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนด
 

 
จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา จึงได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ โดยการจัดทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ออกให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมขอให้ประชาชนจิตอาสายึดถือปฏิบัติตามพระราโชบายความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุตามที่กำหนด รวมทั้งเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จะดำเนินการให้ความรู้ร่วมกับอำเภอต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อร่วมกันเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...