xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มุ่งทำความดีด้วยหัวใจ สนองแนวพระราชดำริ ร.๑๐

วันนี้ (4 ก.ย.) ที่ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ โดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นพ.อุทศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัดในฐานะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนด
 

 
จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา จึงได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ โดยการจัดทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ออกให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมขอให้ประชาชนจิตอาสายึดถือปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุตามที่กำหนด รวมทั้งเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จะดำเนินการให้ความรู้ร่วมกับอำเภอต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อร่วมกันเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...