xs
xsm
sm
md
lg

สตูลเข้มกฎหมายแรงงานต่างด้าว จัดโครงการเสริมสร้างการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สตูล - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ MOU ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุมเข้มกฎหมายแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล น.ส.อุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดสตูล จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยเชิญ นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด

ทั้งนี้ การจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (คบต.) แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวปี 2562 ถึง 2563 ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว พม่า

กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) และกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
 

 
น.ส.อุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า การอนุญาตทำงานจะอนุญาตไม่เกิน 2 ปี โดยแยกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ 1.ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 และ 2.ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1.นายจ้างยื่นแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 2.ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดและประจําอําเภอ 3.ตรวจลงตราวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล 4.ออกใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล และ 5.ปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

หัวหน้าจัดหางานจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า ระยะเวลาดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวจะเริ่มภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด 90 วัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก หรือดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service
 

 
โดยในส่วนภูมิภาคมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไปแล้วไม่ดำเนินการเข้ามาตามระบบ MOU ให้แล้วเสร็จ จะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ สำหรับแรงงานกลุ่มอื่นหรือแรงงานที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการตามแนวทางนี้ เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตทำงานแล้วต้องเดินทางกลับประเทศ หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามระบบ MOU เท่านั้น

นอกจากนี้ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล มีนายจ้าง 462 ราย คนต่างด้าว 3,224 คน ประเภทกลุ่มมีทักษะฝีมือ 118 คน ชนกลุ่มน้อย 24 คน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 3,012 คนกลุ่มนำเข้า (MOU ) 775 คน กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 2,237 คน ในกิจการประมงทะเลตามมาตรมาตรา 83 หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 27 คน กลุ่มหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 463 คน และกลุ่มหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 1,358 คน 

ทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 869 คน นายจ้าง 152 ราย อำเภอละงู 1,633 คน นายจ้าง 1,200 คน 2 รายการเผยแพร่ 129 คน นายจ้าง 200 รายอำเภอควนกาหลง 222 คน นายจ้าง 32 ราย อำเภอทุ่งหว้า 111 คน นายจ้าง 27 ราย อำเภอมะนัง 48 คน นายจ้าง 14 ราย ประเภทกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเรียงตามลำดับดังนี้ กิจการประมง 895 คน กิจการต่อเนื่องการเกษตร 619 คน กิจการก่อสร้าง 290 คน กิจการเกษตรและปศุสัตว์ 227 คน กิจการบริการต่างๆ 225 คน และกิจการอื่นๆ 758 คน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...