xs
xsm
sm
md
lg

จัดหางานสงขลาเตรียมจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 28 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จัดหางานจังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่นายจ้าง สถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ MOU

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี พ.ศ.2562-2563 โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตามทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี พ.ศ.2562-2563 โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตามบันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทย ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) กรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และพม่า ที่อายุใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2562, 1 พฤศจิกายน 2562 และ 31 มีนาคม 2563 จะได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานไม่เกิน 2 ปี โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

และเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงกำหนดจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ ถนนทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.การตรวจลงตราวีซ่า และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ การจัดทำทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว

2.สิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

และ 3.ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU การปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ MOU สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7432-2418 โทรสาร 0-7431-6322 E-mail : wp74SKA@doe.go.th หรือลงทะเบียนข้าร่วมประชุมผ่านทาง QR Code
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...