xs
xsm
sm
md
lg

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อน และสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อน และสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2564) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ออกประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริในระดับพื้นที่
 

 
โดยคณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก และมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ได้รับเลขสมาชิกแล้ว จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
 

 
สำหรับแนวทางการติดตาม กำกับ ดูแล ขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จะดำเนินการใน 3 กรอบการดำเนินงาน เช่น การเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปกปักรักษาทรัพยากร,ง กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...