xs
xsm
sm
md
lg

รมช.มหาดไทยมอบโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินใน จ.นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (7 ส.ค.) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส น.ต.หญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศรอยยิ้มแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ จำนวน 450 ราย
 

 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี และ จ.ยะลา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จ พร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว จึงถือเป็นวันดีที่พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคง ด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ พร้อมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินทุกคน และโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก มีประโยชน์ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้น และมีราคาสูง

ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น อีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้เสียประโยชน์ หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน และที่ดิน สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งจะเร่งรีบดำเนินการให้พี่น้องประชาชนต่อไป
 

 
ด้าน นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมที่ดิน ได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี และ จ.ยะลา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (1) ปัตตานี-ยะลา ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส (2) และ (3) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว มีเป้าหมาย จำนวน 15,000 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจจังหวัดนราธิวาส 25 สายสำรวจ จังหวัดปัตตานี 3 สายสำรวจ และสายสำรวจจังหวัดยะลา 2 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย

ขณะนี้สามารถดำเนินการได้ จำนวน 15,336 แปลง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้ เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในท้องที่ ต.สุวารี ต.ลาโละ อ.รือเสาะ ต.บาเจาะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ ต.ยี่งอ ต.ตะปอเยาะ ต.ละหาร ต.ลุโบะบือซา ต.จอเบาะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ ต.บาโงสะโต ต.กาลิซา ต.เฉลิม และ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จำนวน 450 ราย 580 แปลง ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ก่อนพิธีมอบโฉนดที่ดิน ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ณ ศูนย์ราชการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลา พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาให้แก่พี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...