xs
xsm
sm
md
lg

“ผู้ว่าฯสงขลา” ใบ้รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มชาวบ้านถาม “เมืองต้นแบบอุตฯก้าวหน้าแห่งอนาคต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายเทใจให้เทพาและเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางมาขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เครือข่ายเทใจให้เทพาและเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางมาขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อสอบถามรายละเอียดโครงการอุตสาหกรรมจะนะ-เทพา ว่ามีรายละเอียดจะทำโครงการอะไรบ้าง ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง แล้วหมู่บ้านเปี่ยมสุข ที่จะย้ายชาวบ้านไปอยู่นั้นอยู่ตรงไหน

นางจันทิมา ชัยบุตรดี ตัวแทนชาวบ้านลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร
 

 
หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ปรากฏว่าได้มีการจัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตระดับหมู่บ้าน” ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาทับ และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกระบวนการดังนี้

1.ในเวทีไม่มีการให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบแต่อย่างใด มีเพียงการรับฟังความคิดเห็นด้านความต้องการ ข้อเสนอ และข้อห่วงกังวลของคนในชุมชน หากมีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่

2.มีการห้ามมิให้คนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านหรือตำบลใกล้เคียงแสดงความคิดเห็นในเวทีที่ไม่ใช่ในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง

3.การจัดเวทีไม่มีประกาศล่วงหน้า เช่น มีการประกาศตอนเช้าจัดตอนบ่าย และมีการจัดพร้อมกัน 2-3 เวทีในพื้นที่ตำบลเดียวกันในลักษณะเดียวกันอย่างเร่งรีบ

4.ในหมู่บ้านที่มีการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่มาก่อนจะไม่มีการจัดเวที หรือได้รับการสื่อสารแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึก

5.บางเวทีไม่มีการแจกเอกสารใดๆ

6.มีการข่มขู่คุกคาม เช่น หากมีการถ่ายรูปการแจกของจะมีการฟ้องร้องคนที่ถ่ายและนำไปเผยแพร่ ซึ่งอ้างว่าเป็นการแจกของ เช่น น้ำมันพืช น้ำตาลทราย แทนการแจกอาหาร
 

 
นางจันทิมา กล่าวอีกว่า โดยคนดำเนินรายการหลักจะเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน ไม่สามารถอธิบายข้อสงสัยใดๆ ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ เช่น โครงการจะกระทบต่ออาชีพอย่างไร วิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปไหม ในเอกสารได้ระบุว่า “มีการจัดทำหมู่บ้านเปี่ยมสุขสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง” แต่เมื่อคนในชุมชนถามว่าหมู่บ้านเปี่ยมสุขอยู่ที่ไหน คนจัดเวทีก็ไม่สามารถตอบได้

ด้าน นายไวนี สะอุ ครูสอนศาสนาอิสลามบ้านปากบาง ม.4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทางเครือข่ายฯ มีข้อห่วงกังวลอย่างมาก โดยเฉพาะการมาทำความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมก็มีปัญหาดังที่เสนอมาข้างต้น จึงมีข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

1.ขอให้มีการชี้แจงแผนและกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดที่จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการขั้นตอน และในปัจจุบันการดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไร

2.ขอให้มีการยุติการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจ และอธิบายถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนก่อน เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวสร้างความขัดแย้งให้แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก

3.ขอให้มีการชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมดนี้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน
 

 
ด้าน นายอัยโยบ มุเซะ ตัวแทนเครือข่ายเทใจให้เทพา กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการจัดประชุมโดยเชิญผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน จาก 14 เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยในเวทีได้มีการให้ข้อมูลว่าจะมีการพัฒนา “เทพาเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งทางน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ ของตำบลปากบาง”

และต่อมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งระบบและครบวงจร ทางเครือข่ายฯ มีข้อห่วงกังวลอย่างมาก

เนื่องจากแผนการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ พัฒนาโดยไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิถีชีวิตของชุมชน โดยไม่มีการศึกษาประเมินผลกระทบก่อนกำหนดแผนพัฒนาดังกล่าว
 

 
โดยเฉพาะการมาทำความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมก็มีปัญหาดังที่เสนอมาข้างต้น จึงมีความประสงค์ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการชี้แจงว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีการอ้างถึงพื้นที่เทพาด้วย มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เทพาอย่างไร รวมถึงชี้แจงแผนกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดที่จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการขั้นตอน และในปัจจุบัน การดำเนินการอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไร ทางเครือข่ายฯ จึงขอให้มีการชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน

ด้าน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือและข้อท้วงติงของทางเครือข่ายและได้ตอบคำถามเครือข่ายที่ถามว่า หมู่บ้านเปี่ยมสุขที่จะย้ายชาวบ้านไปอยู่นั้นอยู่ตรงไหน ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเพิ่งได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกจากที่พี่น้องถามนี่แหละ สำหรับหนังสือและคำถามข้อท้วงติงผมจะดำเนินการส่งไปถึงฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...