xs
xsm
sm
md
lg

อำเภอเบตงจัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - อำเภอเบตง จังหวัดยะลาจัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศในอาเซียนใต้

วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมเล็ก แมนดาริน ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา

เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งภาคชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ วิชาการและต่างประเทศ โดยมีนายมูฮำหมัด อะฟานดี้ อบู บากา กงสุลใหญ่มาเลเซีย, พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง, ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ประเทศไทยเองก็เช่นกัน เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โครงการนี้มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรกว่า 260 ล้านคน มากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน แต่มีนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียเข้ามาในประเทศไทยเพียงปีละประมาณ 5-6 แสนคน ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง ได้เข้ามายังจังหวัดยะลาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงซึ่งข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียเพียง 1,700 คนเท่านั้น จึงน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียได้มากกว่านี้
 

 
ผศ.ดร.สุพัตรา กล่าวอีกว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและชาติพันธ์ที่หลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียและกำลังจะมีสนามบินเบตงที่จะเป็นการเชื่อมเมืองการท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายด้าน ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

ด้าน นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะเจ้าภาพร่วม ภาคส่วนต่างที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้โดยภาคส่วนต่างๆ ให้บังเกิดการพัฒนาอย่างจริงจังและยั่งยืน 

โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ที่มุ่งเน้นการจดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้โอกาสนี้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนตอนใต้ได้อย่างเต็มที่ 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและชัดเจนนี้ จะช่วยให้การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทั้งสามจังหวัด มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...