xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานประมง ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562 แล้ว มีผลบังคับใช้หลังจากนี้ไปอีก 180 วัน ไม่ให้ใช้บังคับการทำประมงเพื่อการยังชีพ ประมงน้ำจืด ประมงเพื่อนันทนาการ และการทำประมงตามขนาดเรือหรือจำนวนแรงงานประมง ที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนด

วันนี้ (23 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระสำคัญเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องต่อมาตรฐานสากล ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีข้อยกเว้น ไม่ให้ใช้บังคับการทำประมงเพื่อการยังชีพ ประมงน้ำจืด ประมงเพื่อนันทนาการ และการทำประมงตามขนาดเรือหรือจำนวนแรงงานประมง ที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนด

กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดการคุ้มครองแรงงานประมงไว้หลายประการ เช่น มาตรา 6 วรรคสอง กำหนดให้การทำสัญญาจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขหรือการจัดการอย่างอื่นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและสภาพการทำงานทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ มาตรา 7 กำหนดให้ศาลแรงงานมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับแรงงานประมง หรือทายาทหรือระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
(แฟ้มภาพ)
 
มาตรา 8 ในการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานประมง ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีใบรับรองแพทย์ แสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือประมง ซึ่งรวมทั้งสุขภาพด้านการได้ยินและด้านสายตาด้วย อย่างไรก็ตาม ในบทเฉพาะกาลได้ระบุให้ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้แรงงานประมงก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับให้ใช้แทนใบรับรองแพทย์ตามมาตรา 8 ได้ จนกว่าจะสิ้นอายุของใบรับรองแพทย์นั้น

มาตรา 12 เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงานประมงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการในด้านต่างๆ ตามที่ รมว.แรงงานประกาศกำหนด โดยจะจัดให้มีประกันที่คุ้มครองด้านสุขภาพและสวัสดิการดังกล่าว หรือวิธีอื่นใดที่ รมว.แรงงานประกาศกำหนดก็ได้
 
มาตรา 13 เรือประมงที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่ 300 ตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่พักอาศัยบนเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ยกเว้นเรือประมงที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่ 300 ตันกรอสขึ้นไปที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีการขยายขนาดของตัวเรือ หรือที่พักอาศัยหรือระวางบรรทุกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ถือเป็นการดัดแปลงเรือเป็นส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ภายหลังจากวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ

มาตรา 14 เรือที่ออกไปทำการประมงเกินกว่า 3 วัน และมีความยาวตลอดลำ ตั้งแต่ 26.5 เมตรขึ้นไป หรือเรือที่ออกไปทำการประมงเกินกว่า 3 วันและเดินเรือออกไปนอกน่านน้ำไทย ต้องมีใบรับรองว่าเรือผ่านการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด
 
(แฟ้มภาพ)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...