xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัววิสาหกิจชุมชนชนะเลิศการประกวดระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - เปิดตัววิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง จ.ตรัง ชนะเลิศการประกวดระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี จังหวัดกระบี่ และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มไอร์เจี๊ยะธาราทิพย์ จังหวัดนราธิวาส
 

 
นางสุจินต์ ไขริน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง เป็นกลุ่มที่เกิดจากกลุ่มคนเล็กๆ ในพื้นที่บ้านนายอดทอง หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่ม เกิดจากลักษณะโดยทั่วไปของหมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (กรีดยางพารา) ประมง และมีอาชีพลอกใบจากขาย ในการลอกใบจากนี้ ชาวบ้านจะขายเฉพาะใบจากที่ลอกแล้ว ส่วนก้านจาก และทางจากเป็นวัสดุเหลือใช้ และชาวบ้านทิ้ง โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เลย

ประกอบกับมีแม่บ้านส่วนหนึ่งที่มีอาชีพกรีดยางในตอนเช้า และช่วงบ่ายมีเวลาว่าง จึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีบ้านนายอดทอง เพื่อจัดทำจักสานก้านจาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในชุมชนที่ทำเสวียนหม้อใช้เองในครัวเรือน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่กลุ่มได้ทำในตอนแรก ต่อมา กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐในปี 2550 ทำให้สมาชิกกลุ่มได้รับการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากมายหลายชนิด เช่น ตะกร้า กระเช้า ถาดผลไม้ จานรองแก้ว ที่ใสขวดไวน์ แจกัน กล่องทิชชู่ พาน ที่นอนแมว
 

 
ปัจจุบัน กลุ่มได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมา ได้แก่ กระดาษทางจาก โดยนำทางจากที่เหลือทิ้งมาผ่านกรรมวิธีย่อยสลาย ผสมสี ทำเป็นกระดาษสาจากทางจาก และแปรรูปเป็นดอกไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มจักสานก้านจากจะออกงานแสดงสินค้าเป็นหลัก เพื่อหาตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัด และการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น หน่วยงานราชการ และเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยมีการสร้างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ การจัดทำป้ายโฆษณา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง ที่ตั้ง 31/1 หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 08-9972-2465
 

 
ด้าน นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทองนี้ ซึ่งได้รับรางวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 70 ราย ประกอบกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากก้านจาก กลุ่มเกิดขึ้นโดยความต้องการของคนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน เช่น มีโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการจัดสรรกำไร และสวัสดิการให้แก่สมาชิก เริ่มแรกกลุ่มได้มีการระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มโดยการลงหุ้นๆ ละ 100 บาท ได้จำนวน 95 หุ้น เป็นเงิน 9,500 บาท ปัจจุบันกลุ่มมีสินทรัพย์ประมาณ 245,800 บาท

นายสุพิท ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 8,501 แห่ง สมาชิก 160,007 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 62 แห่ง จำนวนสมาชิก 1,621 ราย ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้เกิดผลดีต่อสมาชิกกลุ่มในภาพรวม และชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...