xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.คาดสงกรานต์ปีนี้ผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่ง กว่า 3.21 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - บริษัท ท่าอากาศยานไทย คาดผู้โดยสารใช้บริการผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ 11-17 เมษายน 3.21 ล้านคน เฉลี่ย 458,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12.3

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีประเพณีที่สำคัญของไทย คือ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางเป็นจำนวนมาก ในส่วนของ ทอท.ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 3.21 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 458,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเที่ยวบินประมาณ 18,460 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,640 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 230 เที่ยวบิน

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 1.37 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 196,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 7,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,100 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในจำนวนนี้มีเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 101 เที่ยวบิน ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 970,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 138,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 และมีเที่ยวบินประมาณ 5,800 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 99 เที่ยวบิน
แฟ้มภาพ
สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน คือ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสารประมาณ 458,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 65,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 และมีเที่ยวบินประมาณ 2,300 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 330 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.8 ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 246,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 35,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 และมีเที่ยวบินประมาณ 1,640 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0

ด้านท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 87,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 12,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 และมีเที่ยวบินประมาณ 580 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 80 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.4 และที่ท่าอากาศยานเชียงราย คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 80,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 11,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 440 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่ส่งผลต่อปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวหันไปเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นแทน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย ลดลงได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...