xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯพังงาประกาศหมู่บ้านชาวเลเกาะสุรินทร์ เป็นพื้นที่ประสบภัยภัยแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พังงา - ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ 4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

วันนี้ (4 ก.พ.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านมอแกนตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.35 น.ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ และ ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์และภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณกว้างก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของประชาชนหรือของรัฐในพื้นที่ ดังกล่าว อันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2550

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) เพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่เข้าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสารภัย พ.ศ. 2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนป้องกันและบรรเทาสารภัย จังหวัดพังงา พ.ศ. 2558 ตลอดจนกฎหมายระเบียบคำสั่งประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

ซึ่งการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัยในพื้นที่อำเภอคุระบุรีครั้งที่ 1 ด้วยได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอัคคีภัยหมู่บ้านมอแกนหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.35 น.ก่อให้เกิด ความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรและภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดหล่อ อาศัยอำนาจตามข้อ 20 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จึงประกาศให้พื้นที่ ดังกล่าว เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ เป็นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศให้ภัยพิบัติใด เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการกำหนดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ขนาดเล็กหรือภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้า ของกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...