xs
xsm
sm
md
lg

นักวิชาการชม “พรรคกรีน” ชูประเด็นสิ่งแวดล้อมแก้เหลื่อมล้ำ ห่วงเป็น “ขั้วเล็ก” จะทำอย่างไร?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขียนบทความ “พรรคกรีนสำคัญอย่างไรสำหรับสังคมไทย” พร้อมชื่นชมพรรคชูประเด็นสิ่งแวดล้อมแก้ความเหลื่อมล้ำ แต่ยังห่วงเป็นแค่เพียง “ขั้วเล็ก” จะทำได้อย่างไร?

นายเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขียนบทความ “พรรคกรีนสำคัญอย่างไรสำหรับสังคมไทย” เผยแพร่บนเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อ “Decharut Sukkumnoed” โดยระบุว่า...

ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมไทย เพราะส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆ ด้วย การเกิดขึ้นของพรรคกรีนที่แสดงจุดยืนว่าจะแก้ไขเรื่องนี้จึงมีความสำคัญกับสังคมไทย แต่ก็เป็นความท้าทายเช่นกัน เนื่องจากพรรคการเมืองลักษณะนี้ในหลายประเทศไม่ใช่พรรคขนาดใหญ่ ดังนั้น จะแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ในสังคม เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายอย่างไร ดังนี้

พรรคกรีนสำคัญอย่างไรสำหรับสังคมไทย...

พรรคกรีนเป็นพรรคหนึ่งที่ผมสนับสนุน และเนื่องจากวันพรุ่งนี้ ผมต้องไปร่วมบรรยายเรื่องพรรคกรีนในประเทศไทยที่ธรรมศาสตร์ ผมจึงเตรียมความคิดของผมไว้ล่วงหน้า ผมคิดว่าพรรคกรีนมีความสำคัญสำหรับสังคมไทยใน 3 มิติด้วยกัน

หนึ่ง มิติด้านความเหลื่อมล้ำ...

ความเหลื่อมล้ำทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นความเหลื่อมล้ำที่สำคัญมากในสังคมไทย เพราะความเหลื่อมล้ำในด้านนี้ได้ส่งผลเสียต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตามมาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่ดิน การออกแบบและวางผังเมือง มลพิษและผลกระทบทางสุขภาพ ความยากจน และการสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้น ความเหลื่อมล้ำทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังเกี่ยวพันกับความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างในมิติอื่นๆ ของสังคมไทยอีกด้วย

เพราะฉะนั้น การต่อสู้เรื่องความเหลื่อมล้ำทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทยแล้ว การต่อสู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังมีพลังในการสื่อสารให้ผู้คนได้หันมาสนใจ และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อม (เช่น เรื่องหมู่บ้านป่าแหว่ง เรื่องการปลูกข้าวโพดในพื้นที่สูง การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นต้น) และความเหลื่อมล้ำด้านอื่นๆ ในสังคมไทย เพราะความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อม มักจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนอย่างค่อนข้างรุนแรง และเป็นวงกว้าง

การจัดตั้งพรรคกรีน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย เพียงแต่พรรคกรีนจะต้องไม่จำกัดการสื่อสาร และการต่อสู้เป็นเพียงเรื่องเฉพาะกรณี หรือเรื่องเฉพาะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร แต่ต้องสามารถอธิบายเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในมิติอื่นๆ และพร้อมต่อสู้ไปกับเพื่อนพี่น้องที่เคลื่อนไหวในเรื่องอื่นๆ ด้วย

สอง มิติด้านคุณภาพชีวิต...

นอกเหนือจากความไม่สมดุลระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างผู้มีอำนาจ และผู้ไม่มีอำนาจแล้ว ความไม่สมดุลระหว่างมิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กับมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ ยังเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย ซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจน และชนชั้นกลางในสังคมไทย แต่ในระยะหลัง สังคมไทยเริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น

โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระแสการอนุรักษ์ต้นไม้ การสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในเมือง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ หรือแม้กระทั่งการสร้างความมั่นคงในชีวิตผ่านธนาคารต้นไม้ และอื่นๆ เริ่มรวมตัวกันอย่างมีพลัง เป็นกลุ่มย่อยๆ ในแต่ละพื้นที่ (หรือแต่ละเมือง) และเริ่มสร้างเครือข่ายกันแบบหลวมๆ เพื่อที่จะนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม

พรรคกรีน จึงมีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างมากในการเชื่อมพลังของกลุ่มต่างๆ ที่กำลังผลักดันการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต (อย่างน้อยในแง่มุมของสิ่งแวดล้อม) เข้าด้วยกัน และนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และทางการเมืองในอนาคต แต่นั่นก็หมายความว่า พรรคกรีนจะต้องมีทีมงานมาจากกลุ่มต่างๆ หรืออย่างน้อยก็ต้องสร้างเครือข่าย และนโยบายจากกลุ่มต่างๆ ให้มากที่สุด

สาม มิติแห่งอนาคต...

ความน่าสนใจของประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คือการตัดสินใจที่สมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรในวันนี้ กับการรักษา และสร้างสรรค์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หรือแม้กระทั่งธนาคารต้นไม้ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจลงทุนเพื่ออนาคตทั้งสิ้น แต่ที่ผ่านมาพื้นที่ทางการเมืองสำหรับคนรุ่นใหม่ยังมีน้อยมาก แม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องอนาคตของคนรุ่นใหม่โดยตรง

พื้นที่การเมืองสำหรับคนรุ่นใหม่จึงเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองทางสิ่งแวดล้อม เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนเพื่ออนาคต หากคนรุ่นใหม่เข้าร่วมการต่อรองเรื่องการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าวโดยตรง การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปแน่นอน อย่างไรก็ดี การเปิดพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคนรุ่นใหม่มีวิธีคิด วิถีชีวิต และวิถีการแสดงออกที่เป็นของตนเอง ดังนั้น หากพรรคกรีนสามารถเปิดพื้นที่ค้นหา และออกแบบกลไก และกระบวนการที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในวิถีของตนเอง จะมีผลให้พรรคกรีน และการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน

เนื่องจากพรรคกรีนในประเทศไทย และอีกหลายประเทศ คงไม่ใช่พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้น ความสามารถในการผลักดันนโยบาย และการชักชวนให้เกิดฉันทามติกับพรรคการเมืองอื่นๆ และกลุ่มพลังอื่นๆ ในสังคม ในการผลักดันนโยบายทางสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญมากสำหรับพรรคกรีน โดยเฉพาะในสภาพการเมืองที่น่าจะเกิดรัฐบาลหลายพรรคในอนาคตหลังการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคกรีนก็คงจะต้องเริ่มกระบวนการสร้างฉันทามติตั้งแต่ในช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง

สุดท้าย ผมมีความเชื่อมั่นว่า พรรคกรีนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเมืองไทย และสิ่งแวดล้อมของไทยแน่นอน
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...