xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ศอ.บต.แถลง “10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน” โชว์ผลงาน 10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต.ร่วมแถลงข่าว “10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน” นำเสนอผลงาน 10 โครงการเด่น ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่หอประชุมชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. และ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561

โดยมีการนำผลการดำเนินงานการแก้ปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบาย และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานห้วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2561 มาร่วมแถลงในครั้งนี้
 

 
สำหรับการแถลง นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ ซึ่ง ศอ.บต. รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิริเวชยาน” (หมายถึง รถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่อพระราชทานด้วย โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่นั้น เป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบพิเศษ เพื่อให้คล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทำงานเชิงรุก มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมีการจัดทำรถยนต์โมบายนำร่อง 2 คัน ใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

โครงการพาคนกลับบ้าน ที่ถือเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม และสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ ได้มีหลักประกันในการไม่กลับไปสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจนการเดินหน้าโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมถึงการดูแลคนไร้สัญชาติในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม และได้รับบัตรประชาชนไปแล้ว จำนวน 699 ราย
 

 
อย่างไรก็ตาม ในการแถลงข่าว เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ย้ำว่า หลังจากนี้ ศอ.บต.ยังคงเน้นการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยยึดหลักการที่ว่า “ศอ.บต.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับนิทรรศการที่มาจัดแสดงในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 10 นิทรรศการ ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ประชาชนมีที่พักอาศัย และที่ทำกิน รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ โดยทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ซึ่งได้เข้าร่วมจำหน่ายกว่า 30 บูท และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
 

 
10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน

ในห้วงเวลาระยะ 10 เดือนที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2560-2562)

ตลอดจนนโยบาย และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการดำเนินงาน 10 เดือน 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
 

 
1.สิริเวชยาน “พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน คนพิการ คนยากไร้ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ออกแบบ และจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่สำหรับเป็นเครื่องมือในการออกให้บริการเชิงรุก และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดย ศอ.บต.ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ทันสมัย ในพื้นที่นำร่อง จำนวน 2 คัน ให้อก่โรงพยาบาล และมูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และมูลนิธิโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

2.ผู้ด้อยโอกาสกว่าแสนราย ชีวิตดีเพราะมี พนม. (พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน)

จากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ปี 2561 ซึ่ง ศอ.บต. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน หรือผู้ที่ประสบปัญหาความขัดสนในด้านปัจจัยจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีจำนวนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 (ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเครื่องนุ่งห่ม ด้านยารักษาโรค และด้านอาหาร) จำนวน 45,108 คน รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีอื่นๆ (กรณีส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและหมู่บ้าน และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน หรือกิจกรรมกีฬา และสันทนาการ จำนวน 1,719 คน)

3.ภาคใต้วันนี้คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจดีขึ้น (สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

การพัฒนาเกษตรฐานรากเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น พัฒนาพื้นที่เกษตรรกร้าง มีเป้าหมายต้องการรวมคน รวมทรัพยากร เพื่อบริหารจัดการรวมกัน โดยพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรายเดียวให้เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่ 10 อำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนยาง โดยมีพื้นที่นำร่อง จำนวนทั้งสิ้น 282 ตำบล
 

 
4.ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (พัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง)

โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องการเข้าไปยกระดับศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้จัดทำแผนพัฒนาชุมชน เป็นต้นแบบในจำนวน 80 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี 4 ขั้นตอนดำเนินการ คือ การจัดอบรมวิทยากรที่จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพ หรือศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้นำ การลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือผู้นำในหมู่บ้าน ให้มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผน การระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฉบับนำร่องที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด และการให้คณะกรรมการหมู่บ้านเลือกโครงการจากแผนชุมชน

โดย ศอ.บต.จะสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนดังกล่าว ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิดเองทำเอง จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย”

5.เยียวยาด้วยใจ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า (ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ)

จำนวนผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 23,109 ราย เสียชีวิต 5,055 ราย แบ่งเป็นบาดเจ็บ 10,527 ราย ทุพพลภาพ 553 ราย ทรัพย์สินเสียหาย 7,071 ราย รวม 23,206 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 61 ราย โดย ศอ.บต.ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. และระเบียบ กพต. โดยการเยียวยาประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก คือ การเยียวยาด้านร่างกาย ด้านทรัพย์สิน และการเยียวยาเพื่อการฟื้นฟู ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับ “คนเยียวยาต้นแบบ” คือบุคคลที่ ศอ.บต.ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวไปแล้ว สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ จนเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลอื่นในการดำรงชีพ ทั้งก้าวไปถึงการเป็นผู้นำในการช่วยเหลือคนอื่น นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในภูมิภาคอื่นอีกด้วย

6.พลังของประชาชนในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (เครือข่ายภาคประชาสังคม)

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 223 องค์กร เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งต่างประเทศ มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.ลูกเสือสันติสุข (ส่งเสริมคุณธรรม และทักษะการเรียนรู้)

ดำเนินการนำเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมาอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไป โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน ทำให้เยาวชนสามารถนำประสบการณ์ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้
 

 
8.วันนี้ที่รอคอย กลับสู่ครอบครัวที่อบอุ่น

ศอ.บต. สนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงในด้านที่พักอาศัย และโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ เสริมสร้างความเข้าใจ และแนวทางความร่วมมือของผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอของ จ.สงขลา ได้รับทราบถึงสถานการณ์ในแนวทางการดำเนินงานนโยบายที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนทุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ ให้ได้มีหลักประกันในการไม่กลับไปสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา โดยมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืน และเพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตร และปศุสัตว์

9.ทั้งชีวิตเกิดใหม่ได้ใน 3 เดือน (คนไร้รัฐไร้สัญชาติ)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จ.ยะลา และได้ทรงมีรับสั่งว่า ทรงมีความห่วงใยในปัญหาของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย กรณีคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กไทย ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทำให้ ศอ.บต. ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือด ด้วยการพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ซึ่งคนที่จะได้รับบัตรประชาชน ทั้งในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย จำนวน 699 คน

10.ทุกปัญหามีทางออก บอกศูนย์ดำรงธรรม และ 1880 (คลายทุกข์ที่ต้นทาง)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รับเรื่อง 236 เรื่อง ได้ข้อยุติ 154 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 82 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ กรณีขอความช่วยเหลือให้แก่ นางเพ็ญ ตรีกูล อายุประมาณ 80 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพัง บริเวณโรงเรือนเพาะหลังเก่า หลังโรงพยาบาลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่มีเอกสารสิทธิสวัสดิการใดๆ ของภาครัฐ โดยจากการสอบถามข้อมูลทราบว่า นางเพ็ญ เป็นคนในพื้นที่ภาคกลาง และได้เดินทางมาอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส มานานกว่า 50 ปีแล้ว อีกทั้งนางเพ็ญ ยังป่วยเป็นโรคหอบหืด จนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงปาดีอย่างต่อเนื่อง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...