xs
xsm
sm
md
lg

ประชาสัมพันธ์ภูเก็ตนำเครือข่ายสื่อมวลชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่พังงา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำเครือข่ายสื่อมวลชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดพังงา ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขยายผลสู่การปฏิบัติพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กว่า 20 คน ไปศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสวนพริก ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา และโตนดิน ฟาร์ม สเตย์ ต.ตากแดด อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นการขับเคลื่อนตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วย นายสมเชษฐ์ ปากลาว,นางสุกัญญา ชุ่มชื่น และนายปานจุฑา กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด และผู้แทนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อว้นที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เห็นความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ อันจะสร้างพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ได้นำองค์ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว้างขวางและคลอบคลุมทั่วทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสวนพริก ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งชุมชนสวนพริก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2555 มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปลูกข้าวไร่พันธ์ดอกข่า ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ และรวมกลุ่มผลิตสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เช่น การผลิตน้ำผึ้งจากธรรมชาติ ขนมไทยของฝาก จักสาน เป็นต้น มีจุดเรียนรู้ชุมชน หลากหลายอีกด้วย

จุดเด่นของศูนย์ฯแห่งนี้ คือ ประชาชนในบ้านสวนพริก มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน จนเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาแก่หมู่บ้าน และชุมชนอื่นๆ และปัจจุบัน สามารถขยายผลการดำเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียง สร้างพลังในการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน โดยอาศัยทุนทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน ซึ่งทำให้การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านในทุกพื้นที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

จากนั้นเดินทางไปโตนดิน ฟาร์มสเตย์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ให้การต้อนรับ โตนดินฟาร์มสเตย์ มีการจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่น้อมนำแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชน และเกษตรกรทั่วไปได้เข้าศึกษาวิถีชีวิตด้าน การเกษตรและการจัดการด้านการท่องเที่ยว ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิต เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งรักษาระบบนิเวศ และอนุรักษ์ โดยมีฐานการเรียนรู้ อาทิ นาข้าว,การเลี้ยงปลาในบ่อดิน,การปลูกพืชผักสวนครัว,การหุงข้าวด้วยกระบอกไม่ไผ่,การทำขนมห่อด้วยใบขลู,การทำขนมรังนก,การทำขนมครก ซึ่งทุกฐานการเรียนเน้นให้ผู้เข้าชมได้ปฏิบัติจริง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้เกิดการกระตุ้นสร้างพลังสำคัญในการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...